برديچ: فدرر خداي تنيس است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هر كســي كه مقابل روژه فدرر قــرار گرفته و شكســت خــورده ايــن ســوال برايش پيش آمده كــه او واقعا تا كي ميخواهد ادامه دهد.

بعد از شــش ماه دوري از تنيس، او پنجمين قهرمانياش در اوپن اســتراليا را به دســت آورده و از شــش تورنمنتی كه در آن بــازي كــرده چهار تا را برده.

فدرر مســنترين كســي اســت كه در 43 ســال اخير به فينال ويمبلدون رســيده و توماس برديــچ اهل جمهوري چــك كــه در نيمهنهايي به او باخته، اســتثنا نيست. او گفت: «من هيچ نشــانهاي نديدم از اينكه روژه پير شده باشد. فكر ميكنم او دارد ثابت ميكند كه در ورزش ما چقدر عالي است. به بازيكنان ديگر كه 35 يا 36 ســال دارند، نــگاه كنيد، قطعا آثار سن و سال را روي كارشان ميبينيــد اما او نه، او امســال در يك گرنداســلم بازي كرده و قهرمــان شــده. در دومي به فينال رسيده. من واقعا چيزي كه شــما دنبالش هستيد را در او نميبينم.»

از اين تنيسور 31 ساله به شــكلي خاص سوال شد، «اگر خدايان تنيس به شــما بگويند يكي از نقــاط ضعف روژه فدرر را بگــو، چه جوابي ميدهي؟ » برديچ هم جــواب خاصي داد: «در ســوال شــما يك اشتباه منطقي اســت، فــدرر خداي تنيس است.»

او كــه در برابــر فدرر 19 بر 6 عقب اســت، درباره بازي گفت: «ميخواستم راهم را پيدا كنم اما واقعا سخت است، فدرر اصا اجازه نميدهد شما ريتم پيدا كنيد. او به ندرت اشــتباه ميكنــد و خيلي خــوب بازي را تحــت كنترل خــودش در ميآورد.»

او در راه رســيدن بــه سومين نيمهنهايي ويمبلدون، دومينيــك تييــم و نــوواك جوكوويــچ مردان شــماره 8 و 3 جهــان را شكســت داده: «در طــول مســابقات، خيلي خوب بازي كردم اما متاســفانه به كســي خوردم كــه بهترين بازياش را انجام ميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.