اينتر به دنبال مارسيال در ازاي پريشيچ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اينتر به منچســتريونايتد اعام كرده كه آنتوني مارسيال را در ازاي فروش ايوان پريشيچ از منچســتريها ميخواهد. البته مارسيال ممكن اســت بهصورت قرضي به اينتر منتقل شود.

اينتــر اعام كــرده كه پيشــنهادي كمتر از 55 ميليون يورو براي پريشــيچ را نميپذيرد. اين بازيكن كروات قصد دارد به تيم ژوزه مورينيــو بپيوندد و از بهار با اين انتقال موافقت كرده است اما اينتر و مالكان چيني ثروتمند آن نيازي به پول حاصل از فروش او ندارند.

لوچيانو اســپالتي، مربي جديد اينتر هم پريشــيچ را براي اين فصل ميخواهد و تنها در صورتي كه جانشــين مناســبي برايــش پيدا كند بــا فــروش او موافقت ميكنــد. اكنون خبر رســيده كه اينتر در صورت انتقال پريشيچ به يونايتد، مارسيال را از اين تيم خواهد خواســت. اين شايعه بهسرعت پخش شده و رسانههاي انگليسي اعام كردهانــد كه اينتر قصــد دارد او را ابتدا قرض بگيرد و ســپس گزينه خريدش را هم داشته باشــد اما باشگاه ليگ برتري نميخواهد اين مليپوش 12ساله فرانسوي را از دست بدهد. آنها تنها در صورتي حاضر به اين كار ميشــوند كه اينتر 20 ميليون يورو هم به اضافه پريشيچ به يونايتد بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.