تركیب پرسپولیس

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

همانطور كه ميبينيد در تركيب پرســپوليس هم عالمت سوالهايي وجود دارد.

پرســشهايي كه برخاســته از دوران آمادهسازي است. بي شــك برانكو ايوانكوويچ دوست ندارد كه روي طارمي ريســك كند و مهمترين بازيكنش را از ابتدا در تركيب اصلي قرار دهد.

اين مهاجم شرايط بدني مطلوبي ندارد و خيلي دير به چرخه تمريني پرسپوليس اضافه شده است.

به احتمال بسيار اين بازيكن نيمكت نشين خواهد بود تا زوج منشــا و عليپور در خــط حمله اين تيم قرار بگيرند.

بازي كــردن كاميابينيا هم در هالهاي از ابهام قرار دارد. اين بازيكن نيز با مصدوميت مواجه اســت و بعيد نيســت كه سرمربي پرسپوليس ســرانجام از ربيع خواه بهره بگيرد.

گرچــه در روزهاي پاياني هفتــه دقيقتر ميتوان دربــاره بــازي كــردن اين بازيكــن گمانه زنــي كرد. پرسپوليس در باقي پستها ابهام و عالمت سوالي ندارد.

تنها تفاوت اين تركيب با تركيب فصل قبل حضور شجاع خليلزاده در قلب خط دفاع است كه اين بازيكن هم تجربه مكفي براي برآورده ســاختن انتظارهاي فني را دارد.

البتــه اين پيش بيني كه احتماال دو تيم با احتياط گام به ميدان خواهند گذاشت و شايد يك تساوي ديگر ميان دو تيم رقم بخورد، چندان دور از ذهن نيست چون بازيكنان دوتيم كامال غيرارادي در فكر حفظ ســاقهاي خود براي فصل آينده هستند.

بخصوص كه پرســپوليس بايد در سوپرجام هم به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.