تغيير سيمای آبیها جواب میدهد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

منصوريــان به همــراه بازيكنان جوان خــود نايب قهرمان ليگ شــد اما شكســت مقابل العين باعث شد تا سرمربي اســتقالل جوانگرايي را كنار گذاشــته و با بهانه اينكه بايد استقالل چند بازيكن بينالمللي داشته باشد در فصل نقل و انتقاالت دست به تغييرات زيادي بزند.

آبي پوشــان حســن بيتسعيد، ســجاد شــهباززاده، مجتبي جباري، پژمان منتظري، داريوش شــجاعيان، روزبه چشمي و ســرور جباروف را به ليســت بازيكنان باالي 23 سال خود اضافه كردند تا 7 بازيكن بزرگســال را جذب كرده باشند.

ليســت وروديهاي اســتقالل از نظــر منصوريان شــامل ســه بازيكن بينالمللي به نامهاي جباري، منتظري و جباروف است تا وزن نيمكت اين تيم باالتر بــرود. كاوه رضايي، بهنام برزاي و ميعــاد يزداني بازيكنــان باالي 23 سال اين تيم هســتند كه تا به امروز از ليست استقالل خارج شدند و البته آبيهــا حداقل بايــد دو بازيكن ديگر را از ليســت خارج كنند تا ليست 18 نفره آنها تكميل شــود و با اين اتفاق خروجيهــاي منصوريان بــه عدد 5 خواهد رســيد تا 12 ورود و خروج در پرونده آبيها ثبت شود.

ليســت زيــر 23 ســالههاي اســتقالل نيز تغييرات زيادي داشــته اســت. آرمين ســهرابيان از سپاهان و مهــدي قائدي از ايرانجوان بوشــهر سرشناسترين وروديهاي اين ليست به شمار ميروند. همچنين محمدجواد محمدي، سجاد آقايي، حسين حيدري و اميرحســين شيخ االســالمي نيز به ليست بازيكنان جوان استقالل از ديگر تيمها اضافه شدند تا منصوريان در اين رده نيــز 6 بازيكن را به ليســت خود اضافه كند.

13 بازيكن ورودي اســتقالل در كنار 5 بازيكن خروجي باعث شــده تا اســتقالليها 18 جا به جايي در فصل نقل و انتقاالت داشته باشند و اين عدد با 2 خروجي اســتقالل به 20 خواهد رســيد تا جا به جاييهاي آبيها بيش از تمامي تيمهاي ليگ برتري باشــد. آمار و ارقام ليست ورودي و خروجيها نشــان ميدهد كه منصوريان به دليل نگرانــي از شكســتهاي احتمالي در ليــگ و همچنين بازيهاي آســيايي تصميم گرفت تيمش را از چهره جوان به تلفيقــي از جوانها و بــا تجربهها تغيير دهد و همين نكته باعث شــد تا منتقدان اين مربي از تصميمات جديد او انتقاد كنند.

منصوريــان نميتواند براي فصل آتــي با همان تيم جوان به مســابقات بــرود و چهره تيمــش تغيير ميكند. به طور حتم بازيكنان نامي نميتوانند نيمكت نشين بازيكنان جوان باشند و اســتقالل با چند تغيير نسبت به سال گذشته ليگ را آغاز ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.