تركیب استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تركيب احتمالي استقالل درشهرآورد 85 به احتمال زياد همين چيزي اســت كه در تصوير ميبينيد. در اين تركيب مهدي رحمتي هم قرار داده شــده؛ دروازهباني كه گفته ميشــد عالقهاي به حضــور در تركيب اصلي استقالل ندارد.

غيبــت بازيكناني همچون مجتبــي جباري و وريا غفوري هم ميتواند جالب توجه باشد. اين دو بازيكن به داليلي احتماال در تركيب اوليه تيم خود حضور نخواهند داشت.

جباري با مصدوميتهايي از ناحيه زانو مواجه است و وريا غفوري هم به احتمال فراوان شانسي براي حضور در تركيــب اصلي ندارد چون اولويــت منصوريان براي انتخاب دفاع راست تيمش، خسرو حيدري است.

درباره تركيب اســتقالل يك نكته ديگر هم مبهم است و هنوز مشخص نيست كه سرمربي آبيها از روزبه چشــمي در اين بازي ســنگين در تركيــب اصلي بهره بگيرد يا اينكه اين بازيكن را روي نيمكت بنشــاند و در نيمه دوم به او بازي دهد.

معماي بزرگ اما در تركيب استقالل انتخاب هافبك بازيساز يا پشــت مهاجم است. با توجه به اينكه فرشيد اســماعيلي در هفتههاي پاياني ليگ گذشته همواره در تركيب اســتقالل ثابت بازي ميكرد، او ميتواند گزينه نخست باشــد اما نبايد از بازيكناني همچون جباروف و جابر انصاري هم غافل بود.

ايــن دو بازيكن نيز قابليت بــازي در تركيب اصلي را دارند اما به نظر ميرســد منصوريان در نهايت همان اســماعيلي را در تركيب اصلي به بازي بگيرد. بازيكني كه در آخرين شــهرآورد زننــده يكي از گلهاي تيمش هم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.