تصميم درباره جباری پس از حضور در ايفمارك

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك اســتقالل كه به همــراه اين تيم در اردوي ارمنســتان حضور دارد قرار اســت پس از بازگشــت آبیها به تهــران در ايفمارك حاضر شود. مجتبي جباري بدون انجام آزمايش پزشــكي در اردوی اســتقالل حضور پيدا كرد. اتفاقي كه منجر به اعتراض كادر پزشكي شد اما با بازگشــت تيم از ارمنستان قرار است مجتبي جباري در آزمايشهای ايفمارك شــركت كند. سرنوشت او در استقالل وابسته به قبولي در اين آزمايشها است. در صورتي كه جباري مشكلي از جهت مصدوميت نداشــته باشــد قراردادش با اســتقالل به امضــا ميرســد و در غير اين صورت حضور او در جمع آبيها منتفي اســت. اين در حالي اســت كه زمزمههاي مصدوميت اين بازيكن در ارمنســتان شــنيده ميشود اما مسووالن اســتقالل با رد اين مصدوميت اعالم كردهاند جباري مشــكلي از ايــن جهت ندارد. قرار شــد تا پايان هفته وضعيت جباري در اين آزمايش مشــخص شــود تا در صورتي كه اين بازيكن مشكلي در آسيب ديدگي نداشته باشد براي حضور در شــهرآورد همراه اســتقالليها راهي آلمان شــود. تواناييهــاي فني جباري باعث شد تا مسووالن استقالل چشم بسته اين بازيكن را جذب كنند اما مصدوميت اين بازيكن در ارمنســتان و انتقــاد فوتباليها از اين خريد باعث شد تا استقالليها مدعي شوند كه قرارداد مجتبي مشــروط اســت و بعد از انجام آزمون پزشكي با او قرارداد ميبندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.