زماني در اجالس انجمن توكيما

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حســن زماني عضو هيات مديره باشگاه استقالل اين روزها در اجالس جهاني رشــته توكيما حضــور دارد. زماني رييس انجمــن جهاني توكيما است و در حاشيه مسابقات بينالمللي جمهوري آذربايجان در شــهر باكو با مسووالن برگزاري اين مسابقات ديدار و گفتوگــو كرد. او بعــد از حضور در اين نشست درباره حضور خود در اين اجالس و اين سبك از رشتههای رزمی گفت: «قطعا عالقه و رويكرد مناســب كشــورهاي صاحب ورزش به هنرهاي رزمــي توكيما بهعنــوان يك ورزش اصيل ايراني، قابل تقدير و نويد بخش رشد و توســعه هر چه بيشتر اين هنر ايراني در سالهاي آتي است.» زماني بــا تصميم جديد هيــات مديره دايره اختياراتش وسيعتر شد و حق امضا به او داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.