آقاخان:‌جوان‌های‌پیکان‌جای‌منشا‌و‌نعمتی‌را‌پر‌م‌یکنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضــی آقاخــان مهاجم تیــم فوتبال پیکان شــرایط تیمش را بســیار خوب توصیــف میکند.او بر این باور اســت که روند آمادهسازی بازیکنان خوب بــوده اســت. او میگوید: «تمرینــات خوبــی را از ابتــدای کار آمادهســازی پیــکان در دو نوبت صبح و بعدازظهــر انجام دادیم و بعد از اردوی کردان کرج هم یک بازی تدارکاتی خوب با سپاهان در اصفهان داشتیم که به نتیجه مســاوی رســیدیم.» او نگران جدایی بازیکنان کلیدی تیمش مثل منشــا و نعمتی نیست: «ما دو بازیکن خوب و تاثیرگذار را از دست دادیم اما باشــگاه بازیکنان خوب و جوانی جذب کرده که قطعا جای خالی آنها را پرکرده و بازهم با صالبت و قدرت در لیگ حضــور پیدا خواهیم کرد.قطعا این بازیکنــان کنار بازیکنان قبلی پیکان همه به دنبال موفقیت تیم و کســب نتایج خوب در لیگ هستند و همه میخواهند با تمام وجود در این زمینه سهیم باشــند. یکی از این بازیکنــان خــوب بختیار رحمانی است که بازیکن با کیفیتی است و قطعا هرچه بیشــتر در پیکان جا بیفتد میتواند بــه پیکان کمک کند.»

شاید او یکی از گزینه های جاللی در نوک حمله باشــد: «روز به روز در حال بهتر شــدن هستم، به پیشرفت فکر میکنم و آمادگیام خوب است. قبــال هم گفتــم در مورد اینکه کجــا بازی کنم نظــر آخر را کادرفنی میدهد اما اگر قرار باشــد به خواســته آقامجید در نوک حمله بازی کنم با تمام توان کار خواهم کرد چون امســال حسابی دنبال پیشــرفت و رسیدن به خواستهها و اهداف خودم هستم. خدا را شکر در بازی با سپاهان هم توانســتم وظیفهام را به خوبی انجام دهم و اولین گل فصلم را برای تیم به ثمر برسانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.