برد پشت برد در اردوي نساجی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه نساجي مازندران که از یکشنبه هفته گذشته اردو بدنسازي خود را در ارتفاعات ســرعین آغاز کرده بود، صبح دیروز آخرین جلسه تمریني خود را در این شهر انجام داد.

بازیکنان و کادرفني باشگاه نساجي مازندران سومین اردوي پیش فصل خود را از روز یکشنبه هفته گذشته در سرعین اردبیل برپا کرده و بــا صالحدید کادرفني روزانه دو جلســه تمریني را در دستور کار قرار دادند به طوري کــه در پایان روز ســیزدهم که آخرین روز حضور کاروان نســاجي در ارتفاعات سرعین بود، بازیکنان در مجموع 4٢ جلسه تمریني را پشت سر گذاشتند.

در این مورد این نکته قابل ذکر اســت که شــاگردان پاشــازاده در مدت حضور در سرعین، چهار بازي تدارکاتي برگزار کردند که هر چهار مســابقه را با پیروزي به پایان رساندند.

با صالحدید کادرفني نساجي مازندران، تمرینات این تیم به مدت چهار روز تعطیل شــد و بازیکنان نســاجي مازندران پس از گذراندن تعطیالت باید صبح چهارشــنبه هفته جاري با حضور در ســالن وزنه باشگاه، خود را به کادرفني معرفي کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.