ایماني: پدیده این فصل براي سهميه ميجنگد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبــک تیم فوتبال پدیــده معتقد است که این تیم نسبت به فصل گذشته قويتر شــده و بــا جذب چنــد بازیکن باکیفیت باید ســهمیه آســیا را به دست بیــاورد. اکبر ایماني با اشــاره به عملکرد ایــن تیــم در فصــل نقــل و انتقاالت و شــرایطي که پدیده در ایــن روزها دارد، توضیــح ميدهد: « شــرایط تیم ما براي فصل جدیــد خیلــي خوب اســت و با نفراتي کــه به تیم اضافه شــدهاند فقط براي کسب سهمیه ميجنگیم و محکوم هســتیم تا به این هدف برسیم. خیليها دنبال کسب سهمیه هستند، ولي تیم ما نســبت به فصل قبل خیلي قويتر شده و ميخواهیم ســهمیه آسیایي را بگیریم. امیدوارم که این اتفاق رخ دهد.» او درباره احتمال رویارویي پدیده و ســیاهجامگان در ورزشگاه امام رضا (ع) ميگوید: «مثل اینکه هنوز این موضوع قطعي نشده، ولي ما خیلي دوست داریم که در این ورزشگاه بازي کنیم. این استادیوم فوقالعاده است و اگــر تیم ما که روي زمین فوتبال بازي ميکند، در این اســتادیوم به میدان برود قطعا نتایج خوبي خواهد گرفت. ما چشم به حمایــت هــواداران پدیــده داریم و امیدوارم آنها را خوشحال کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.