اسماعيلپور: شهروند متفاوتي خواهيد دید

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد علي اســماعیل پور ســرمربي شهروند ساري درباره تساوي 3 بر 3 تیمش مقابل گیتي پسند اصفهان در هفته چهارم ميگوید: «بازي ســخت و پرفشــاري بود یعني نه ما ميخواســتیم امتیاز از دســت بدهیم و نه آنها ميخواستند با دست خالي از ساري برگردند.

بــه نظر من بار فني مســابقه بســیار باال بود و هر دو تیم نمایش بســیار خوبي داشــتند و تماشــاگران از دیــدن چنین مســابقهاي که صحنههاي گلزني متعددي در آن وجود داشــت، لذت بردند. با وجود اینکــه در روزهاي اخیر حاشــیههایي در خصوص سبک بودن نیمکتها و عدم فني بودن تیمها به گوش ميرســد اما به اعتقاد من در این مسابقه خیلي چیزها ثابت شد.

شــهروند ساري همیشــه روي برخي تاکتیکهــا گل دریافــت ميکــرد امــا خوشــبختانه در هفته گذشــته روي این تاکتیکها کار کردیم. شــاید ميتوانستیم برنــده این مســابقه هم باشــیم اما دیر به این باور رســیدیم که ميتوانیم گیتيپسند را شکســت دهیــم. از زحمــات بازیکنانم قدردانــي ميکنم و از عملکــرد آنها کامال رضایت دارم.»

او به آینده تیمش بسیار امیدوار است: «پیش از شــروع مســابقات نیز گفته بودم این فصل شــهروند متفاوتــي خواهیم دید اما برخي به بنده خرده گرفتند. با پشتوانه همین بازیکنان، امســال جایگاهي کســب ميکنیم که شرمنده هوادارانمان نشویم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.