پدیده با برق استارت میزند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شاگردان محمدرضا مهاجري پس از برگزاري 13 روز اردو در ترکیه قرار است از امروز(یکشنبه) تمرینات خود را در مشهد از سر بگیرند.

تیم پدیده در اردوي آمادهســازي خود شــش مســابقه تدارکاتــي را با تیمهــاي منتخب لیــگ کامرون، جي کي اســپورت غنا، آدنا اسپور ترکیه و گســترش فوالد تبریــز و همچنین دو بازي را با تیم ملي زیر 3٢ عمان برگزار کرد.

اعضاي تیم فوتبال پدیده، پس از 3 روز تعطیلي حاال قرار است تمرینات خود را از امروز (یکشــنبه) در مشــهد آغاز و خود را آماده حضور در لیگ برتر هفدهم کنند. شــاگردان مهاجري قرار اســت تا پیش از آغــاز لیگ برتر چند بازي دوستانه دیگر را نیز برگزار نمایند کــه یکي از آنها مقابــل تیم برق نوین شیراز خواهد بود.

تیــم فوتبال پدیده خراســان در هفته اول رقابتهاي لیگ برتر هفدهم فوتبال، در تهران بایــد به مصاف تیم پیــکان بــرود و هفته دوم در مشــهد میزبان سپاهان خواهد بود.

بازي با صنعت نفــت در آبادان و رویارویي با استقالل خوزستان و مصاف با استقالل در آزادي از دیگر بازيهاي این تیم است که گرچه نسبت به فصل گذشــته راحتتر است اما در نوع خود رقابتهاي دشــواري به حساب ميآید که پدیده براي رســیدن به هدف خود و کسب سهمیه آسیایي باید بیشترین امتیاز را از این هفتهها مال خود کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.