مشكل من فراز كمالوند بود نه گسترش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضــا خلعتبــري در مصاحبــه دیگري که بــا یکي از سایتهاي خبري داشــته در پاسخ به این سوال که آیا از انتخاب گســترش در فصل گذشته پشیمان اســت، گفته: «من ۵1 سال اســت که در لیگ برتر بازي ميکنم و داشتن یک فصل بد در آن طبیعي است. ســال گذشــته نیز اعتقاد دارم انتخاب بدي نداشتم چرا که مشکل من فراز کمالوند بود نه باشگاه گسترش فوالد تبریز. باشــگاه گســترش از نظر حرفهاي هیچ مشکلي نداشت اما درباره فراز کمالوند باید بگویم نه او توانست توقعات من را برطرف کند نه من توانستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.