دومين اردوی بادران در كرج

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بر اســاس برنامه کادر فنی تیم فوتبال بادران، دومین اردوی پیش فصل نارنجی پوشــان بادران از صبح دیروز در کردان کرج شروع شد. طبــق برنامه ارائه شــده کادر فنی بازیکنان در ایــن اردو به تمرینات بدنســازی و تاکتیکی میپردازند و دو بازی تدارکاتی نیز در دستور کار نارنجی پوشان بادران قرار دارد.

گفتنی است بادرانیها اولین اردوی آمادهسازی خود را در سرعین برگزار کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.