پورموسوي: فوالد را زير 10 ميليارد بستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوالد خوزســتان بعد از اينكه در زمان دراگان اســكوچيچ هزينههاي زيادي انجام داد و به نتيجه نرســيد، از فصل گذشــته هزينههاي خود را به شــكل عجيبي پايين آورده. به صورتي كه تيم اين فصل هم مثل فصل گذشته ظاهرا با مبلغ كمي بسته شد. كمتر از 10 ميليارد تومان.

ســيروس پورموسوي ســرمربي فوالد خوزستان در مورد اينكه هزينه كادرفني و بازيكنان تيم تا االن چقدر شــده، ميگويد: «هزينــه جذب بازيكنان زيــر 8 ميليارد و كادر فني هم حدود 1/5 ميليارد شد، يعني در مجمــوع تيم را زيــر 10 ميليارد تومان بستهايم.»

پورموســوي درباره آخريــن وضعيت آمادهســازي فوالد خوزســتان هــم ادامه ميدهد: «جمعــه در ايفمارك حضور پيدا كرديم و ديروز هم يك بــازي تداركاتي با سپيدرود داشتيم. 27 تير با سايپا و 28 تير هم با گلگهر سيرجان بازي ميكنيم و پس از بــازي با گلگهر هم به اهواز برميگرديم تا بــراي رويارويي با پرســپوليس در هفته نخست ليگ برتر آماده شويم.»

سرمربي فوالد خوزستان درباره مذاكره با آرش افشين مهاجم فصل گذشته استقال خوزستان ميگويد: «افشين مد نظر ماست امــا هنوز مذاكرهاي با او نداشــتهايم چون منتظريم ابتدا هيات مديره تكليف اينكه آيا ميتوانيم 2 بازيكن خارجي جذب كنيم يا نه را مشــخص كند و اگر جواب آنها منفي بود سراغ افشين ميرويم.»

ســيروس پورموســوي دربــاره اينكه آيا آرمان رمضانــي مهاجم فصل قبل مس رفسنجان كه با اين باشــگاه قرارداد بسته را از فهرســت خود كنار خواهد گذاشت يا نه، توضيح ميدهــد: «اين موضوع صحيح نيســت و ما هنوز 2 جــاي خالي داريم كه پر نشده. چطور ميتوانيم يك بازيكن خود را از فهرست كنار بگذاريم. اين بازيكن فعا و به احتمال بــاالي 90 درصد با ما خواهد مانــد و برنامــهاي براي كنار گذاشــتن او نداريــم. هيات مديره از ابتدا با من شــرط كرده بود نميتوانيم بازيكن خارجي بگيريم و من هم آن موقع مخالفتي نداشــتم چون جذب محمد طيبي و حســن بيتســعيد مدنظر ما بود و حتي اقداماتي هم باشگاه در اين زمينه انجام داد كه متاسفانه به نتيجه نرسيد. در حال حاضر بازيكن ايراني خوب بيرون نيســت و به هميــن دليل از هيات مديره درخواســت كردهايم كه با جذب 2 بازيكن خارجي موافقــت كنند و اميدوارم تا زماني كه ما به اهواز برميگرديم تكليف اين موضوع مشخص شــده باشد. با وجود اين تيم را خــوب، ارزان، اقتصادي و بومي بستهايم و برنامههايي كه من داشتم انجام شده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.