صنعتنفت آبادان دوشنبه مقابل پيكان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فراز كمالوند ســرمربي صنعتنفت آبادان اميد زيادي به موفقيت تيمش در ليگ هفدهم دارد. او تا االن تمام برنامههايي كه مد نظر داشــت را اجرايي كرد. با اين اتفاقات به نظر ميرسد هم توقع كمالوند از تيم باال رفته و هم هواداران. ســرمربي صنعتنفت آبادان با اشــاره به اينكه تيمش در اردوي پنج روزه تهران به سر ميبرد، ميگويد: «تمرينات تيم ما همچون ساير روزهاي گذشته، ديروز و امروز هم در زمين چمن شهرك اكباتان برگزار شد. قرار است در بازي دوستانهاي از ساعت 19 فردا (دوشنبه) با پيكان در ورزشگاه شــهر قدس به ميدان برويم كه طبق هماهنگي و تاييد ما و پيكانيها اين بازي بدون تماشاگر انجام ميشــود.» بازي پيكان به خاطر اين براي صنعتنفت انتخاب شده كه اين 2 تيم تا هفته دوازدهم قرار نيست به مصاف هم بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.