زهرهبخش: فوالد با كمبود بازيكن مواجه است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوالد خوزســتان در اولين بازي از ليگ هفدهم ميزبان پرسپوليس است. خيليها اين بازي را بدترين قرعه براي تيم قرمز اهوازي ميدانند اما مهدي زهرهبخش سرپرست تيم فوالد خوزستان چنين نظري ندارد: «همه تيمها شرايط يكساني دارند. پرســپوليس تيم بزرگي اســت اما ما هم قدرتمند هستيم. تمام ســعيمان را ميكنيم تا در اين بازي عملكرد خوبي داشــته باشيم و با تمام قدرت در ميدان حاضر ميشويم.» زهرهبخش در مورد روند يارگيري فوالد خوزستان هم ميگويد: «رونــد يارگيري تيم در نقل و انتقاالت عالي بود و بازيكنان بســيار خوبي را جــذب كرديم. البته از نظر كادرفني هنوز در برخي پستها نياز به جذب بازيكن داريم و با كمبودهايي روبهرو هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.