جاللي همچنان به دنبال جانشين منشا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجيد جالي ســرمربي پيكان در نظر دارد يك مهاجم خارجي ديگر را جانشــين گادوين منشــا كند تا در تيمش بدرخشد و خوب گل بزند. منشا گلزن نيجريهاي فصل گذشــته پيكان بعد از يك فصل درخشش در اين تيم راهي پرسپوليس شد تا سرمربي تيم پيكان خأل يك مهاجم گلزن در پيشاني خط حمله تيمش را به وضوح احساس كند. پيكانيها كه ايــن روزها قدرت خط حمله تيمشــان را نســبت به فصل گذشته كمتر ميبينند، در نظر دارند با جذب يك مهاجم خارجي ديگر همچنان بــا يك خط حمله قدرتمند در ليگ برتر حضور پيدا كنند. اين روزها مجيد جالــي در حال مطالعه روي گزينههاي پيشنهادي است تا بتواند از بين آنها يكي از بهترينها را انتخاب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.