گسترش تا شروع ليگ در تبريز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اعضاي كادر فني و بازيكنان گسترش فــوالد پــس از برگــزاري اردوي 14 روزه تركيــه، عصر جمعه به تبريز بازگشــتند و بعد از دو روز اســتراحت، تمرينات خود را در استاديوم اختصاصي بنيانديزل پيگيري ميكنند. براساس اعام كادر فني، تمرينات آبيپوشان تا شروع رقابتهاي فصل هفدهم ليــگ برتر در تبريز ادامه خواهد داشــت و در صورت لزوم بــازي تداركاتي هم برگزار ميشــود. گســترش فوالد تبريز در اولين بازي از فصل هفدهم جمعه ۶ مرداد ميزبان پارس جنوبي جم خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.