افتادن از آن طرف بام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رويكرد استقالل به مهرههای ميانسال و مسن در نقل و انتقالهای «پيش فصل» پس از آن باخت سنگين به العين امارات در ليگ قهرمانان آسيا در واپسين بازی رســمی فصل پيششان به خودی خود و ابتدا به ساكن اقدامی غير عقاليی نبود اما در اين زمينه چنان زيادهروی كردهاند كه اين بار از آن ور پشت بام به زمين افتادهاند و تيمشــان تبديل به يك مدرســه پيرمردهای واقعی شده است.اقدام عليرضا منصوريان در زمينه اســتفاده هر چه وسيعتر از جوانان استقالل در نيم فصل دوم مسابقات سال پيش كه البته نه اقدامی اختياری بلكه از سر اجبار بود، ثمرات بزرگی را به جای نهاد و امثال فرشــيد اســماعيلی، اميد نورافكن، مجيد حسينی، فرشيد باقری، سيدحسين حسينی، ميالد زكیپور و مجتبی حقدوست را نصيب آبیها كرد كه با آنها آينده باشــگاه محكم و محفوظ خواهد ماند اما در عين حال در هم كوبيده شدن توسط العين اين فرضيه كامال ثابت شده در فوتبال (و دور از نظر مانده برای علی منصور) را يك بار ديگر به اثبات رســاند كه با يك تركيب كامال جوان میتوان درخشيد اما معموال نمیتوان قهرمان شد. بایدها و نبایدها سرمربی آبیها میتوانست با جذب دو، سه مهره مسن رگ و پی تيمش را تقويت و نقاط كليدی آن را محكمتر كند اما با جذب بيش از حد مسنها خودش را در شــرايط بدی قرار داده است. استخدام پنج، شش مهره مسن يا قدری گذشته از ميانسالی او را در اين الزام قرار داده كه حتما از آنها استفاده كند زيرا در غير اين صورت خواهند پرسيد كه اگر قصد بهرهگيری نداشت چرا آنها را فراخوانده است و اگر آنها را نيمكتنشين كند، بايد پيه دعواهای بعدی را به تن بمالد و منصوريان اگر صد بار هم ادعا كند كه پای اين دعواها میماند و گريز و هراسی از آنها ندارد، عملكرد فصل پيش او در نيمكتنشين كردن دو، سه هفتهای سيدمهدی رحمتی و ســپس فيكس كردن بيش از پيش وی تا پايان فصــل و حفظ اين دروازهبان كهنــهكار در همين جايگاه برای فصل آينده ثابت كــرد او در اين زمينهها آدم ثابتقدمی نيست و حرفهايش گاه با عمل وی همخوانی ندارد.

در هیاهوی نامها امروز كه اضافه بر ميانساالن و مسنهای قبلی (شامل رحمتی، حيدری، غفوری، انصاری و مگويان) پژمان منتظری و مجتبی جباری 34 ساله، سرور جباروف 35 ساله، حســن بيت سعيد و سجاد شهباززاده 27 ساله نيز آبی پوش شدهاند بايد پرسيد در روز حضور تمامی آنها در زمين معدل سنی استقالل تا چه ميزان و تا كدام رقم باال خواهد آمد و آيا اين نشــانه يك تدوين و تنظيم و انتخاب درست برای آبیها است و يا صرفا تركيبی كه بر اساس نامها شكل میگيرد و برای راضی كردن خيل هواداران ناراضی (از آن شكست 6 بر يك) به كار میآيد. به سخن صريحتر آيا منصوريان و افتخاری فقط در پی جور كردن نامهای بزرگ بودهاند تا در هياهوی اسمهای پرطمطراق آن شكست 6 بر يك فراموش شود (كه البته نخواهد شد!) و يا هدف ارتقای فنی تيم است (كه با روند فعلی در استقالل و وجود نامهای ديگر و پرهيزهای موجود از قرار گرفتن برخی آدمهای خاص كنار يكديگر عمال هدفی دشوار نشان میدهد؟)

پیشکسوتان تهرانی یا لیگ ایران؟! امــروز میتوان پرســيد كه مربيان اســتقالل آيا بعــد از آوردن جباری قدرت نيمكتنشــين كردن او را با آن ســوابق تهاجم كالمی اش به اين و آن دارند و آيا اصوال عقاليی اســت كه جباری را با آن ردا و پيشــينه و شهرت به استقالل آورد و به او بازیهای چندانی نداد و اگر قرار باشــد اســتقالل با تركيب فيكسی مثال مشتمل بر رحمتی، غفوری، منتظری، مگويان، ابراهيمی، حيدری، جباروف، جباری، شــهباززاده، انصاری و بيت ســعيد (و يكی دو جوان برای خالی نبودن عريضه) به ميدان آيد اين آرايش بيشــتر به درد مســابقات پيشكسوتان تهران میخورد يا ليگ برتر ايران؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.