هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يكي از بامزهترين اتفاقاتي كــه ميتواند رخ بدهد اين است كه ســازمان ليگ بيانيه بدهد كه فالن روز بازي ســوپرجام داريم، بعد باشگاه آرمينيا بيله فلد هم اعالم كند قرار اســت همان روز بازي شــهرآورد دوستانه در آلمــان برگزار شــود! يا پرســپوليس ميخواهد با تيم اميدهايش در بازي سوپرجام شركت كند يا اينكه قرار است با تيم اميدهايش در مســابقه دوستانه در آلمان حاضر شود! ما راه ديگري به ذهنمان نميرسد. شما اگر ايدهاي داريد خبرمان كنيد!

آزمایش رایگان پزشکي

يعنــي تراكتوريهــا در اين چند وقــت آنقدر محروم يا مصدوم يا جدا شــده دادهاند كه هــواداران اين تيم ميترســند بروند با اينها عكس يادگاري بگيرند. االن ســعيد آقايي بازيكن فصل قبل تراكتور و بازيكن فعلي سپاهان در بازي دوستانه اين دو تيم درست دقيقه 90 مصدوم شد! ظاهرا ميزان مصدوميتش هم جدي است و دســتكم يكي دو ماه از ميادين دور خواهد بود. پس از مصدوميتهای متعدد در تيم ملی يكي از دستياران به عليرضا منصوريان ايدهای به ذهنش رســيد كه آنها هم يك بازي دوستانه با تراكتور برگزار كنند و جباري را هم حتما بازي بدهند! اين خودش آزمايش پزشــكي رايگان است يعني ديگر ناچار نيستيد به ايفمارك پول بدهيد. اگر بازي كرد و ســالم آمد بيرون كه چه بهتر! اگر مصدوم شد كه آدم زودتر بفهمد بهتر است. باالخره هنوز يكي دو تا بازيكن باالي ســي و خوردهاي سال در بازار ماندهاند كه كسي برشان نميدارد!

لحظه کشف حقیقت

ديروز در تمرين استقالل قائدي بازيكن جوان اين تيم، در يك صحنه جباري و منتظري را يك طوري دريبل زد كه جفتشان خوردند زمين و خنده شان هم گرفت! حاال اينكه چرا خنده شان گرفت كامال قابل درك است چون از اين ميخنديدند كه در تيمي كه يك بچه 17 ساله هم ميتواند دريبلشــان كند چطوري جذب شده اند! يعني خوشــحالند كه بي تيم نمانده انــد! يادش بخير ديويد بكهــام در مورد لحظهاي كه تصميــم گرفت از فوتبال خداحافظي كند يك حرفــي زده در مورد اينكه اولين باري كه دريبل دو طرفه خوردم فهميدم وقتش رسيده! سالها بعد جباري و منتظري در كتاب خاطراتشان در مورد همين لحظه مينويسند: آن لحظهاي كه يك بچه ما را دربيل زد همان لحظهاي بود كه فهميديم ميتوانيم ســه سال ديگر هم قراردادمان را تمديد كنيم! بله برادر فرق خارج با ايران همين است ديگر! فكر كردي چي؟

ورود میکروفون به دست ها

بنــده نميدانم چرا اين روزها همــه دارند دفاع كناري ميخرند و آن هم با ارقامي كه واقعا حقوقهاي نجومي ما بايد برود مقابلشان بوق بزند! كايل واكر 50 ميليون پوند؟ خســرو حيدري چقدر ميارزد پس؟ اگر به واكر ميخواهند 50 ميليون پوند بدهند، پس رامين رضاييان بايد چقدر بگيرد؟ در مورد اين انتخاب دو سه مورد مطرح شده. اول اينكه ميگويند باشگاه منچستر سيتي ميخواست واكر را با يك سوم اين قيمت بگيرد، بعد مديربرنامههاي بازيكن نامبرده رقم انتقال داريوش شــجاعيان را به آنها نشان داده و گفتــه وقتي براي بازيكني كه فصل قبل بدترين نمايش عمرش را داشته ‪3 2،‬ ميليارد تومان پول دادهاند و بــا اين پول پز هم ميدهند، شــما بفرماييد كه براي بازيكني مثــل واكر چقدر بايد داد؟ ميگويند واكر بعد از شــنيدن اين مطلب قصد خروج از جلســه را داشته كــه آخر هم گوارديوال ســيبيل رامين رضاييان را گرو گذاشته كه مانده و با 50 ميليون پوند بسته! يكي دو مورد ديگر در مورد ســهم خواستن آقاي گري لينه كر از آقاي واكر و پيچانده شدن آقاي واكر توسط آقاي لينه كر و مسخره شــدن آقاي واكر توسط آقاي لينه كر مطرح شــده كه البته ما تاييد نميكنيم. فقط از مسووالن صدا و ســيماي لندن درخواست ميكنيم حواسشــان به ورود ميكروفون به دستها به بازار نقل و انتقاالت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.