راز محبوبيت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«تنيســورهاي زن، اندي ماري را دوســت دارند زيرا او تالش ميكند كه رفتار مشــابهي در تنيس با مردان و زنان انجام شــود.» اين را ســرنا ويليامز گفته. تنيســور شماره چهار جهان كه 23 بار قهرمان گرنداسلم شده و در حال حاضر منتظر به دنيا آمدن اولين فرزندش اســت. او گفته كه اندي ماري- تنيســور شــماره يك جهان- در بين زنان تنيسور بسيار محبوب است زيرا از حقوق آنها دفاع ميكند. همين چند روز پيش بود كه ماري از تقســيم شــدن بازيهاي زميــن اصلي ويمبلدون بين زنان و مردان انتقاد كرده و گفته بود زنان نيز بايد به اندازه مردان حق بازي كردن در زمين اصلي را داشته باشند. او در كنفرانــس خبري بعــد از بازياش در مرحله يك چهــارم نهايي هم در تذكر به خبرنگاري كه اعالم كرد ســم كري، اولين تنيسور آمريكايي راه يافته به نيمهنهايي گرنداســلم از سال 2009 اســت، گفت: «سم اولين تنيسور مرد آمريكايي اســت و ســرنا ويليامز، ونوس ويليامز، اسلون استفن، مديسن كيز و كوكو وندوي زنان تنيســوري هســتند كه از سال 2009 تاكنون به نيمهنهايي رسيدهاند.» ماري در سال 2014 املي مورسمو، تنيسور زن قهرمان ويمبلدون را بهعنوان مربي خود انتخاب كــرد. مادر ماري، اولين مربي تنيس او بوده كه هميشه ماري در صحبتهاي خود از او تمجيد ميكند. حاال هم ســرنا ويليامز درباره اندي ماري گفته: «هيچ تنيســور زني نيست كه حامي اندي ماري نباشــد. او در تنيس از حقوق زنان دفاع و درباره مشــكالت آنهــا صحبت ميكند. انــدي كار زيادي براي ما انجــام داده و به همين دليل دوستش داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.