ستارههاي سرخ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

احمدرضــا عابدزاده، بهــروز رهبريفرد و مهدي هاشمينســب. اين عكــس در ســال 1378 گرفته شــده؛ در روزهايي كــه علي پروين ســرمربي پرســپوليس بود و قرمزها در ورزشــگاه كارگران تمرين ميكردند. جالب اينكه از اين جمع سه نفره، دو نفر بازي در استقالل را هــم تجربه كردهاند. عابدزاده بعد از 7 ســال بازي در تيمهاي تام اصفهــان، منتخب اصفهــان و ژاندارمري تهران پيراهن اســتقالل را پوشيد. بعد از آن هم يك نيمفصل را در سپاهان گذراند و 6 سال بعد از آن را در پرسپوليس سپري كرد. هاشمينسب اما از پرسپوليس به استقالل رفت؛ آن هم بعد از سه سال بازي در پرسپوليس و در حالي كه بــا 4 گل زده، بهترين مدافع گلزن شــهرآوردها لقب گرفته بود. هاشمينسب با پيراهن استقالل هم يك گل به پرسپوليس و عابدزاده زد. رهبريفرد هم اگر چه هرگز پيراهن اســتقالل را نپوشــيد اما هر بار كه از پرسپوليس قهر ميكرد، يك قدم به آبيها نزديك ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.