بدرقه تيم ملی با چراغ قوه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

متعجب ميشــويم اما خيلي زود عادت ميكنيم، همانطور كه پيــش از اين بــه ديگر اتفاقها و پاداشهــاي عجيب و غريب فوتبالمان عادت كرديم. پس هديهاي هم كه فدراسيون فوتبال بــه بازيكنان تيم اميد داد، نبايد خيلي برايمان عجيب باشــد. همــان هدايايي كه روز جمعه و در مراســم بدرقه تيم اميد به بازيكنان داده شــد. اميدها براي حضور در مســابقات انتخابي قهرماني آســيا مسافر بيشكك قرقيزستان بودند كه در مراسم بدرقهشان يك بسته بهعنوان هديه از طرف فدراسيون فوتبال به آنها داده شــد اما بشــنويد از محتويات عجيب اين بســته چندمنظوره! هديه فدراســيونيها به بازيكنان اميد بســتهاي بود شــامل يك عدد كارت حافظه، يك عدد هندزفري و يك چراغ قوه! البته اين بسته با محتويات عجيب و غريبش آنقدرها هم باعث تعجب نشده اســت چرا كه فدراسيون سابقه چنين كارهايي را در كارنامهاش دارد. هنوز بســتههاي سس و ساالد الويهاي را كه سال گذشته به داوران داده شد، از ياد نبردهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.