خداحافظي كاپيتان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پارسال در همين روز گرم تابستانی كه با تعطيلی مصادف شده بود، جواد نكونام خداحافظياش از دنياي فوتبال را اعالم كرد و گفت: «وقتي امثال دايي و مهدويكيا مراســم خداحافظي ندارند، مــن هم انتظاري ندارم.» همچنين شــوراي فني تيمهاي ملي كشــتي انتخاب كشتيگيران براي حضــور در المپيك 2016 ريو را به محمد بنا واگــذار كرد. خبر ديگر را ديگو كاســتا به رســانهها داد وقتي از تمايلش به ترك چلسي و بازگشت بــه اتلتيكومادريد گفت. مــارك ويلموتس هم در هميــن روز بود كه از ســرمربيگري تيمملي فوتبال بلژيك بركنار شــد. اينها مهمترين اخبار ورزشی سال گذشته در چنين روزی بود كه روزنامه ما چاپ نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.