آقاي گل روسيه بازنشسته شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از 16 سال فعاليت در سطح ملي و باشگاهي، الكساندر كرژاكوف باالخره كفشهايش را آويخت و از بازيگري فوتبال خداحافظي كرد. الكساندر كرژاكوف كه بهترين گلزن تاريخ فوتبال روسيه و البته تيم باشگاهياش يعني زنيت سنپترزبورگ به حساب ميآيد، بعد از 16 سال بازي كردن تصميم گرفت از فوتبال خداحافظي كند. بد نيست بدانيد او تنها بازيكن روســيه اســت كه در دو حضور اخير تيمملي فوتبال اين كشور در جامهاي جهاني حاضر بوده است. خداحافظي اين مهاجم البته دليلي بر دوري او از فوتبال نخواهد بود چرا كه قرار اســت از اين به بعد در يك پســت مديريتي در باشگاه زنيت سنپترزبورگ فعاليت كند. الكساندر كرژاكوف در 91 بازي كه براي تيمملي روســيه انجام داده، 30 گل به ثمر رســانده است. اين مهاجم 34 ســاله سه بار به همراه زنيت در ليگ روسيه قهرمان شد و همچنين توانســت طي 386 بازياش بــراي اين تيم 226 گل به ثمر برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.