كريمي‌ب ‌يوقفه‌م ‌يدرخشيد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مرتهســاكر مدافع تيم ملي آلمان چند سالي است كه كفشهايش را آويخته و حاال به روزهاي گذشته فكر ميكند. او بعد از آنكه در فينال جام جهاني 2014 با تيم كشورش در مسابقات برزيل، قهرمان شد، براي هميشه از حضور در رده ملي اعالم كنارهگيري كرد. او اكنون در آرسنال انگليس بازي ميكند و همه تمركزش را روي بازيهاي باشگاهياش گذاشــته است. مرته ســاكر اما زمان زيادي بــراي بازي كــردن ندارد، مدافع 33 ســاله قريب به يك سال ديگر بار ديگر كفشهايش را خواهــد آويخت و اينبار بايد به طور كامل از فوتبــال برود. اين مدافع البته قرار اســت بهعنوان مدير آكادمي آرسنال به فعاليتش در ايــن تيم ادامه دهد. او كه تجربه رويارويی با تيم ملي كشورمان را در كارنامه دارد، درباره حضــورش در فرودگاه تهــران اينطور حرف ميزند: «با اســتقبال هزاران نفري و بســيار گرم از ســوي مردم مواجه شديم و تك تك نفرات تيم، شاخههاي گل از ايرانيها دريافت كردنــد. واقعا غرق در شــور و هيجان بودم. فقط هــم من اينطور نبــودم. امروز تصويرم از آن لحظــات، بيانگر خيلي چيزها اســت. خيل عظيم تماشاگر، شور و هيجان، همه جا شور، گرما، حرارت و هياهو در خيابانها بود. همان جايي كه مردم فوقالعاده زيادي حاضر بودند و با قلب و تمام وجود حضور داشــتند. فوقالعــاده بود اما براي من تــازه وارد، اين اتفاق بسيار بزرگي بود. فراتر از واقعيت بود.»

مرته ســاكر بازي مقابل تيم كشورمان را دســتاوردي عظيم معرفي ميكند: «وقتي در جمع تيم ملي هستي، دوست داري بازي كني اما به خودم گفتم منتظر شــوم ببينم چه پيش ميآيد. قبل از آن هيچ صحبتي با يورگن كلينزمن نداشتم. در بازي هم شرايط جوري پيــش رفت كه توانســتم براي چند دقيقه بازي كنم كه البته براي من دستاورد بسيار عظيمي بود.»

اين مدافــع آلماني در مورد بازي مقابل 100 هزار تماشــاگر در ورزشــگاه آزادي و تجربهاي كه به دســت آورد، معتقد اســت: «بــراي اين بــازي خاص، يكســري چيزها ويژه وجود داشــت. بهعنــوان مثال انتخاب آزاد نيمكــت كــه البتــه از ايــن راه، جاي نشســتن آرامتري به دســت نيامد اما جاي حيرت داشت كه چقدر ســريع ورزشگاه پر از تماشــاگر شــد. در اروپا مرسوم اين است كه دستجات مردم در آخرين دقايق ورزشگاه را پر ميكنند. در تهران، ورزشــگاه چندين ســاعت قبل از شــروع تا آخرين صندلي پر شــده بود. وقتي ما براي گرم كردن به زمين رفتيم، جو ورزشــگاه طوري بــود كه گويي حين بازي هستيم. خيلي چيزهاي جزيي از آن بــازي به يادم نمانده اما يادم هســت كه فابين ارنست و توماس برداريچ گلها را زدند و به خاطر ميآورم كــه علي كريمي در آن موقع بي وقفه با تكنيكش ميدرخشــيد و ما را به سرگيجه انداخته بود.»

او پرده از سخنان ســرمربي تيمش بر مــيدارد: «در آن هياهــوي زياد و به هنگام ورود بــه جاي كريســتيان ورنس، كلينزمن به من گفت برو به زمين، تجربه كســب كن، آرامش خودت را حفظ كن و بازي خودت را انجام بده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.