اخباري: هدفم بازي در جام جهاني است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دوست داشتم در تراكتورسازي بمانم

محمدرضا اخباري در دو ســال گذشــته يكي از بهترين دروازهبانهاي فوتبال ايران بوده است؛ او كه در همه اردوهاي تيم ملي حضور پيدا كرده، دو سال خوب را در تراكتورسازي گذراند اما به واسطه پايان خدمت سربازياش و قراردادي كه با سايپا داشت مجبور شد به اين تيم برگردد. او حاال در سال منتهي به جام جهاني انگيزه زيادي دارد تا بار ديگر تواناييهايش را نشــان دهد و بتواند در روسيه دروازهبان شماره يك تيم ملي باشد.

اخبــاري درباره حضور دو ســاله در تراكتورســازي ميگويد: «من دو ســال خيلي خوب در تراكتورسازي داشــتم؛ حضور در كنار مردم خونگرم آذربايجان يكي از بزرگترين شــانسهاي زندگــيام بود و واقعا از همه نظر حضــور در تراكتورســازي به من كمك كرد. از نظر فنــي، روحي و فوتبالي واقعا شــرايط خوبي داشتم و ارتباطي كه ميان من و هواداران تراكتورسازي بوده، هميشــه لذتبخش بوده اســت. هواداران تراكتورسازي لقبي را به من دادند كه تا ابد در ذهنم ماندگار اســت؛ وقتي در ورزشگاه به من قارتال ميگفتند واقعا سر از پا نميشناختم و اين لقب لذتبخشترين لقبي است كه شنيدهام.»

اخباري دوست داشــت در تراكتورسازي بمانــد: «واقعــا دوســت داشــتم بــاز هم در تراكتورســازي بمانم. وقتي همراه با ســايپا در اردوي اردبيل بودم و هنوز باشگاه تراكتورسازي تالش ميكــرد به اين تيم برگــردم، هواداران خوب تراكتورسازي به تمرين سايپا آمدند و مرا شرمنده كردند. آن روز از اين همه محبت بغض كردم و نميدانســتم چطور بايد از آنها تشــكر كنم. با وجود همه مســائل شرايط به گونهاي نبود كه بتوانم به تراكتورسازي برگردم. من با ســايپا قرارداد داشتم و بايد به اين تيم برميگشتم. مثل همه بچهها دوست داشتم در اين شرايط سخت در تراكتور بمانم و به تيمم كمك كنــم اما اين اتفاق رخ نداد. به هر حال براي تراكتورســازي آرزوي موفقيت ميكنم و اميدوارم روزهاي خوبي در انتظار اين تيم باشد.»

از نظر اخباري، فرزين گروسيان اجازه نميدهد جاي خالي او در تركيب تراكتورسازي احساس شود: «فرزين گروسيان دوست خوب من است. در اين دو سال با اينكه فرزين رقيب من محسوب ميشد اما بهترين دوست من در تراكتورسازي بود. او دروازهبان خوب و بزرگي است و شك ندارم ميتواند به تراكتورســازي كمك كند. قطعا تا زماني كه فرزين در تراكتورسازي حضور دارد، اجازه نميدهد جاي خالي من در تيم احساس شود. شك ندارم بهترين فصل خود را در تراكتورســازي سپري خواهد كرد.» اخباري معتقد است به خانهاش بازگشته: «من 11 سال در سايپا بازي كردم؛ از ردههاي پايه در اين تيم حضور داشتم و ســايپا به نوعي خانهام محسوب ميشود. اميدوارم حاال كه برگشــتهام، مهره موثري براي تيمم باشم و بتوانم بازيهاي خوبي براي سايپا انجام دهم. ضمن اينكه علي دايي افتخار فوتبال جهان است و نيازي به تعريف و تمجيد من ندارد. قطعا كار كردن با او بسيار ارزشمند است. افتخار من اين اســت كه در يك سال با دو مربي بزرگ يعني دايي و قلعهنويي كار كــردم. اميرخان واقعا به گردن من حــق دارد و برايش در ذوبآهن آرزوي موفقيت ميكنم. امســال هم بســيار خوشــحالم كه كنار آقاي دايي حضور خواهم داشت.» اخباري از قهرماني با سايپا حرفي نمیزند چون معتقد است از حاال نميتوان ليگ را پيش بيني كرد: «واقعا االن نميشــود درباره شانس قهرماني سايپا در ليگ برترصحبت كنيم. بايد مسابقات شروع شود تا بتوانيم نظر بدهيم. ما تيم جوان و خوبي داريم كه با هدايت علي دايي اميد زيادي به تيم مان وجود دارد. اميدوارم بتوانيم نتايج خوبي كســب كنيم. مسلما اينكه ســايپا هوادار زيادي ندارد، كار ما را بهعنوان بازيكن سختتر ميكند. من از تراكتورســازي پرهوادار به سايپا آمدم و اين مساله را به خوبي درك ميكنم. بي ترديد كار ما در ســايپا ســختتر اســت اما تالش ميكنيم نتايج خوبي بگيريم.» اخباري اميدوار اســت ابتدا همــراه تيم ملي به جام جهاني برود و سپس پيراهن اصلي را بر تن كند: «حضور در تيم ملي فوتبال هميشه باعث افتخارم بوده است. خوشحالم كه در دو سال گذشته پاي ثابت اردوهاي تيم ملي بودم و از اين پس نيز سعي ميكنم بهتر از قبل باشم. در سال منتهي به جام جهاني قرار داريم و بايد همه تالشم را به كار بگيرم تا بهترين عملكرد را داشته باشم و بار ديگر به تيم ملي دعوت شوم. حضور در جام جهاني آرزوي هر بازيكني اســت و من نيز از اين قاعده مســتثني نيستم. قطعا بايد هرچه در توان دارم بگذارم تا نظر كارلوس كيروش را براي رفتن به روســيه جلب كنم. بي ترديد دوست دارم شماره يك تيم ملي در جام جهاني را برتن كنم و براي اين منظور همه تالشم را به كار خواهم گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.