رفیعي غايب تمرينات الخور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دور جديد تمرينات باشــگاه قطري در حالي آغاز شــد كه در جمع بازيكنان خبري از ســتاره ايراني تــازه خريداري شــده نبود. الخور كه در تابســتان تنها ايرانــي جديد ليگ ســتارگان قطر را با سرو صداي فراوان به خدمت گرفت دور جديــد تمرينات خود را بدون ســروش رفيعي شــروع كرد كه غيبت اين بازيكن به سوژه رسانههاي اين كشور تبديل شد. در بيانيه ســايت رسمي باشــگاه الخور پيرامون آغــاز تمرينات پيش فصل آمده اســت: «دور جديد تمرينــات در غياب بازيكنان خارجي و با حضور مديران ارشد باشگاه آغاز شــد تا ظرف روزهاي آتي با اضافه شدن بازيكنان خارجي و مليپوش تمرينات ســرو شــكل بهتــري به خود بگيرد.» به اين ترتيب ســروش رفيعي، بازيكن فصل قبل پرســپوليس و ســاير بازيكنان خارجي تا پايان هفته جاري به تمرينات تيم الخور قطر اضافه ميشوند. الخور اردوي آمادهســازي خارجي نيز در هلنــد پيشرو خواهد داشــت تا خود را مهياي حضوري قدرتمند در فصل جديد ليگ ســتارگان قطر كند. رفيعي فعال در ايران است اما بايد به قطر برود و تمرينات خود را با الخور آغاز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.