ايران همچنان در جمع25 تیم برتر دنیا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ردهبنــدي جديــد ســايت جهانــي فدراســيون فوتبــال 10 آگوســت 2017 اعالم ميشــود و احتماال تيــم ملي فوتبال كشــورمان در يكي از ردههــاي 23 تا 25 جهان ميايستد.

در رده بندي قبلي فيفا در ماه جوالي، تيم ملي كشورمان با توجه به برتري مقابل كشــورهاي مونتهنگرو در ديدار تداركاتي و ازبكســتان در مقدماتي جام جهاني با 893 امتياز با قرار گرفتن در رده بيســت و سوم جهان بعد از 11 ســال و 2 مــاه دوباره به جمع 25 تيم برتر جهان بازگشته بود.

بــر هميــن اســاس و با توجــه به اينكه در مــاه جاري ميــالدي خبري از ديدارهاي رســمي و تداركاتي نيســت، رونــد نتيجهگيري در ديدارهاي 4 ســال اخير كشورها محاســبه شده كه طي آن شاگردان كيروش بدون تغيير امتياز و با همان 893 امتيــاز در ماه بعدي نيز بين يكــي از ردههاي 23 تــا 25 جهان قرار خواهنــد گرفت. در اين بيــن با توجه به محاسبه امتياز ســاير كشورها به احتمال بســيار زياد تيم ملي ايــران در رده 24 جهــان در ماه بعدي ميالدي ميايســتد. ايران در ايــن رده بندي همچنان جايگاه نخست آســيا را به خود اختصاص خواهد داد. جايگاهي كه مدتهاست متعلق به تيم ملي ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.