شهرآورد يا بازي فوتبال منيجر؟

باالخره با هر ترفندي بود حامي مالي دو باشــگاه پرســپوليس و اســتقالل شــهرآورد مد نظرش را بــراي اولين بار در خارج از ايــران برگزار خواهد کرد و قرار اســت هواداران ســرخابي در اروپا تماشــاگر اين بازي ظاهرا دوستانه باشــند. اما شــهرآورد 31 تير 96 را نه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

موضــوع مهمي كه طــي دو روز اخير درباره شهرآورد شــنبه مطرح شــده بحث جدي نبودن اين مســابقه اســت. اينكه دو تيم بيايند فوتبالي بــازي كننــد و با حضــور تماشــاگران و حاميان مالــي و كارهــاي تبليغاتي كه صــورت ميگيرد پولي نصيب حامي مالي دو باشــگاه شــود و البته به هر دو باشــگاه رقم قابل توجهي برسد. در واقع بحث فان (تفريحي) بودن اين مســابقه كه اخيرا پا گرفتــه به نوعي ابهت شــهرآورد و آنچه از اين بازي و حساســيتهايش در ذهن داشــتيم را زير سوال ميبرد. شــايد در همين راستا بود كه بحث پا به توپ شــدن منصوريان و برانكو در جريان اين مسابقه به گوش رســيد و البته بعد تكذيب شد تا برگزار كننده اين شــهرآورد نسبت به جدي بودن اين ديدار تاكيد كند. اما آيا اساســا اين مســابقه جدي است و اگر جدي است ميتواند دستاوردهاي فني براي دو تيم به همراه داشته باشد؟

اتفــاق ويژه اين شــهرآورد و آنچه اين ديدار را از ســاير شهرآوردهاي اســتقالل و پرسپوليس و احتمــاال تمام شــهرآوردهاي كل تاريخ فوتبال متمايز ميكند چيدمان تركيــب و انجام تعويض توسط هواداران و از طريق پيامك است. بدين گونه كه هواداران جــدا از دخالت پيامكي در ارنج اوليه تيم محبوب شان ميتوانند در دقايق ‪۰7 ۰5، ۰3،‬ و ۰8 در تعويضها دخالت كنند و تاثيرگذار باشند و در روند مسابقه تاثير مستقيم بگذارند. عجيبتر اينكه گفته ميشــود هــواداران در جريان بازي و در اين دقايق، هــم گزينه انتخاب تعويض دارند و هــم ميتوانند در صورت رضايــت از كيفيت بازي تيمشــان، گزينه «تعويض نكن» را انتخاب كنند و در ادامه اگر دوباره نظرشــان عوض شد گزينهاي كه بيشترين راي را آورد، بهعنوان تعويض تيم در دقايق مورد نظر انجام شود!

بحث فني كجاست؟

تاريخ برگزاري اين بازي و شــل كن سفت كنهاي برگزار كنندگانش تمام برنامههاي كادر فني پرســپوليس را تحتالشــعاع قرار داد. تيم بيشــتر از حد معمول در اوكراين ماند و حداقل يك بــازي تداركاتي در تهران را از دســت داد. تاريخ بازي ســوپرجام به هم خورد و احتماال با تعويق اين مسابقه تغييراتي در برنامه بازيهاي ليگ برتري پرســپوليس به وجود خواهد آمد و بعيد نيست برنامه فشردهتري پيش روي سرخها قرار بگيرد. از طرفي تيم پرسپوليس حتي اگر با پرواز چارتر راهي آلمان شود و برگردد، بعد از يك اردوي دو هفتهاي كشــدار خارجــي، به فاصله دو روز بعد از بازگشــت انجام يك سفر ديگر و انجام مســابقه ميتواند بازيكنان را بيشتر از حد معمول خســته كند و اين قبل از شروع فصل تازه ليگ و رهايي از دوران بدنسازی اصال اتفاق خوبي نيست. شايد در نگاه اول سفر به آلمان و بازي با استقالل به اندازه كافي جذابيت داشته باشد كه هر بازيكني را مشــتاق به اين سفر و حضور در مسابقهاي كند كه به هر حال حســاس و جذاب است اما واقعيت اين اســت كه بايد ديد با توجه به زماني كه براي برگــزاري اين بــازي در نظر گرفته شــده و كلي از برنامههــاي پرســپوليس را به هــم ريخته اين مســابقه با وجود در نظر گرفتن ســود مالياش

دســتاوردهاي فني هم براي برانكو و بازيكنانش خواهد داشت يا خير ؟

طبيعي است كه مربيان در بازيهاي تداركاتي پيش فصــل با فرســتادن يك تركيب مشــخص و تعويضهاي متعدد در حين بازي آخرين مســائل و چالشهاي ذهن شــان درباره تركيب اصلي را مرور ميكنند و از هر مسابقه تداركاتي نكات فني مشخصي دستگيرشــان ميشود اما اگر قرار باشد تركيب اوليه را هوادار بچيند و تعويضها را هم هوادار انجام دهد پس ميتوان به اين نتيجه رســيد كه اين شهرآورد هيچ عايدي فني براي برانكو نخواهد داشــت و حاال اگر شوخي و تفريحي هم نباشد نميتوان به اسم يك بازي تداركاتي مفيد به آن نگاه كرد.

بازي ويدئويي يا شهرآورد؟

هواداران فوتبال شــهرآورد را با حساســيتها هيجانهايش به خاطــر دارند و البته تركيب اوليه و تغييرات حين بازي كه توســط كادر فني و در راس آنها سرمربي ايجاد ميشود يكي از جذابيتهاي فني اين ديدار اســت كه چند روز قبل و چند روز بعد از بــازي مورد بحث هواداران قرار ميگيرد و البته براي رسانهها خوراك خبري و تحليلي ميسازد.

حاال اما تمام اين جذابيتها با ابتكار حامي مالي دو باشگاه از بين خواهد رفت و جذابيتهاي ديگري جايش را ميگيرد كــه البته به احتمال فراوان براي مربيان و كادر فني دو تيم اصال خوشــايند نيست و شايد غير قابل قبول باشد.

امــروز و با آگاهــي از آنچه قرار اســت در اين مسابقه رخ دهد دوســتداران بازيهاي ويدئويي ياد بــازي معروف «فوتبال منيجر» ميافتند كه در قالب يك مربي فرو ميروند و ميتوانند در تمام بازيهاي فصل تيم را تمريــن داده، تركيب بچينند و تعويض كنند يا فراتر از آن بازيكن بفروشند و ستاره بخرند.

اين اتفاق در ظاهر ماجرا خنده دار و عجيب به نظر ميرســد اما بايد ديد مربي با ديسيپليني مثل برانكو ايوانكوويچ كه حتما دنبال رســيدن به اهدافي مشخص از اين بازي است تن به بازي كردن هواداران با تيمش ميدهد يا خير؟

ساز و كار تعويض كردن چگونه است؟

حتي اگــر بپذيريم كه با ايــن نوآوري حامي مالي هواداران ســرخابي بــه آرزوي خود خواهند رســيد و با هر پيامك دو هزار توماني نقشــي در سرنوشــت اين بازي ايفا ميكنند بايد اين ســوال جدي را مطرح كرد كه ســازو كار تعويضهاي اين شهرآورد نيمه مجازي چگونه خواهد بود؟ آيا روي نيمكت هر تيم نمايندهاي از حامي مالي مينشيند و لحظــه به لحظــه و به صورت آناليــن تغييرات خواستههاي هواداران را به آنها ابالغ ميكند؟ آيا به صورت تماس تلفني يا هر وســيله ارتباطي ديگري اين مســاله به كادر فني ســرخابي ابالغ ميشود و آنها بدون هيچ ســوالي اين تغييرات را ميپذيرند؟ يا چنانچه مثــال برانكو بخواهد تعويضي انجام دهد بايد با نماينده حامي مالي آنچه در ذهنش ميگذرد را مرور كند يــا از او و هواداران اجازه بگيرد؟ البته كه براي مرور اتفاقات اينچنيني ميتوان چندين و چنــد ابهام خنده دار ديگــر را مطرح كرد اما واقعا اگربرانكو و منصوريان به ايــن بازي تن دهند اين مسابقه در نهايت يك بازي جدي از كار در ميآيد يا در نهايت يك دورهمي دوســتانه با پز حساسيت و هيجان خواهد بود؟

اگر قرار باشد ترکيب اوليه را هوادار بچيند و تعويضها را هم هوادار انجام دهد پس ميتوان به اين نتيجه رسيد که اين شهرآورد هيچ عايدي فني براي برانكو نخواهد داشت و حاال اگر شوخي و تفريحي هم نباشد نميتوان به اسم يك بازي تدارکاتي مفيد به آن نگاه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.