قول بشار به پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بشار رســن طبق قول و قرار قبلي خود با مديران پرســپوليس گفته بود پس از اتمام ليــگ عراق بــه تهران خواهد آمــد تا با هم تيميهاي جديــد خود تمرين كند اما همراه بــا اميدهاي عــراق به عربســتان رفته تا در مقدماتي رقابتهاي آسيايي بازي كند. با اين حال مدير برنامههاي بشــار رسن در صحبت با مديران باشگاه پرسپوليس به آنها قول داده هافبك تيم اميد عراق بالفاصله پس از اتمام بازيهــاي اين تيم به تمرينات پرســپوليس اضافه ميشــود. گفته ميشــود تركاشوند به مديربرنامههاي بشــار رســن اعالم كرده در صورت نيامدن رسن به تمرينات پرسپوليس با شكايت اين باشگاه مواجه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.