رفتن بسکتباليستهای جوان به باشگاهها همه چيز را خراب كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم بســكتبال جوانان باالخــره درباره عملكرد شــاگردانش صحبت كرد اما اين بــار هم بيش از هر چيز، كاســه و كوزهها را بر ســر شاگردانش شكست.

رضا نــوري، ســرمربي تيم ملي بسكتبال جوانان ايران درباره عملكرد تيم ملي در جام جهاني ميگويد: «به نظــرم بايد عملكــرد جوانان در مصر ريشهيابي شود.

بهتر اســت به عقــب برگرديم و همه چيز را بررســي كنيــم. قطعا به دليل شــرايط اقتصادي نتوانســتيم بيشتر از اين براي جوانان برنامهريزي كنيم. آقاي مشــحون در سال 2008 و 2011 هم رييس فدراســيون بود و براي جوانان ســفرهاي زيادي تدارك ديد.»

نوري به زمــان كمي كه تيمش را در اختيار داشت نيز اشاره ميكند: «من بازيكنانم را تا قبل از عيد نديدم. چند روز اردو داشــتيم و يك مرحله اردوي بلند مدت. بعد از آن بازيكنان رفتند تا بيست روز قبل از جام جهاني كه وارد اردو شــدند. اين بچهها كجا رفتند؟»

ســرمربي تيم ملي جوانان دليل باخت به كــره را هم توضيح ميدهد: «بعد از چند باخــت بازيكنان از نظر رواني خالي كرده بودند. هركار كرديم تا تيم را برگردانيم، نشــد. حاال اينكه كال بازيكنــان با توپهــاي جام هم مشكل داشتند يك موضوع بود كه به نظرم كشورهاي ديگر از تغيير توپها مطلع بودند و با آنها تمرين داشــتند اما ما نداشــتيم. در ديدار برابر كره ما شــروع خوبي داشتيم اما از نيمه دوم اين تيم با تغيير سيســتم دفاعياش كل كار ما را خــراب كرد و بازيكنان آنقــدر اعتماد به نفس نداشــتند كه بتوانند كاري انجام دهند.»

او به مشــكالت بيــن بازيكنان تيمش نيز اشــاره ميكند: «به نظرم حضور در باشــگاهها بينشان اختالف ايجاد كرد. كري خوانيهاي باشگاهي بين آنها فاصله ايجاد كرد و به همين دليل آنها انسجام آسيايي را نداشتند و پرخاشگر شده بودند. اين بازيكنان با هم درگير ميشدند و بعد از بازي در رختكــن با هم دعوا ميكردند كه من اصال چنين رفتارهايــي از آنها نديده بودم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.