رضایي: براي اعزام اسکيتبازها به چين كار خاصي انجام نشده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس جديد فدراسيون اسكيت گرفتن پول از ورزشــكاران براي اعزام به مسابقههاي مختلف را فــروش لباس تيــم ملي توصيف ميكنــد. بهمن محمدرضايي كــه به تازگي بهعنوان رييس اين فدراســيون انتخاب شده، ميگويد: «يكي از برنامههايم در فدراســيون اسكيت اين اســت كه از ورزشكار مليپوش، پولي براي اعــزام نگيريم چراكه فروش لباس تيم ملي در قاموس من نيست.»

او وقتــي با ســوالي دربــاره مهمترين برنامههايش در اين فدراسيون مواجه ميشود، ميگويد: «كار در فدراســيون اســكيت زياد است و تمامي آنها از اهميت بااليي برخوردار هســتند اما مهمترين موضوع در حال حاضر، بحث زيرســاختهاي اسكيت در كشور است. ميخواهيم تكاني اساســي به پيست اسكيت آزادي بدهيم و آن را به سمت استانداردهاي الزم ببريم.»

او در ايــن بخــش از صحبتهايش به موضــوع جذب حامي مالي اشــاره ميكند و جالب است كه پيش از برگزاري انتخابات، در اين رابطــه اقداماتي كرده؛ گويا مطمئن بوده رييس ميشود: «مذاكرات صورت گرفته پيش از برگزاري انتخابات بوده است. هنگامي كه به بحث انتخابات ورود كردم، كارم را با قدرت و با برنامه آغاز كردم و بهعنوان نامزد انتخابات با بخشهاي مختلف وارد مذاكره شدم.»

رضايــي درباره برنامههاي فدراســيون بــراي اعــزام كاروان ايران به مســابقههاي رولر قهرماني جهــان نيز توضيح قابل تاملي ميدهــد: «بيش از 4 هزار ورزشــكار از 70 كشور دنيا در اين مسابقات شركت ميكنند. پيكارهاي جهاني، ميدان بزرگي اســت. يكي از برنامههايم در فدراسيون اسكيت اين است كه از ورزشــكار مليپوش پولــي براي اعزام نگيريــم و در واقع فروش لباس تيم ملي در قاموس من نيست. متاسفانه وارد فدراسيوني شــدم كه براي حضور در يك رويداد بزرگ جهانــي كــه ميتــوان آن را بــه المپيك رشتههاي اســكيتي تشــبيه كرد، اقدامات پشــتيباني خوبي صورت نگرفته است. براي اعزام يك كاروان 80-90 نفره كه قرار است راهي اين مســابقات شــود، بايد پشتيباني بهتري صــورت ميگرفت. هنــوز براي اين كاروان اعزامي مجوزهاي شوراي برون مرزي گرفته نشــده و منابع مالي هــم پيشبيني نشده است. اعزام 20 روزه يك كاروان -90 80 نفره به چيــن، رقمي حدود 700-800 ميليون تومان پول نيــاز دارد كه اين رقمها پيشبيني نشده است و در يكي دو هفته هم نميشود 800 ميليون تومان پول مهيا كرد. با اين حال نهايت ســعيمان را ميكنيم كه كاروان كشورمان به اين مسابقات اعزام شود اما بحث اصلي ما اين است كه دستاوردهاي اين اعزام چه خواهد بود؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.