اسماعيلي سرپرست دبيري فدراسيون كارگري شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اختالف ادامه دار خدابخشي و اسبقي با مسووالن تكواندو اردوي تيــم ملي تكواندو اعزامي به مســابقات گرندپري مســكو تيم ملي كه زير نظر فريبرز عســكري پيگيري ميشود دعوت شدهاند و هنرهــاي رزمي در حالي آغاز شــده اســت كه مهدي خدابخشــي اما با توجه به اختالف نظرهايي كه بين اين دو تكواندوكار و فدراسيون نماينده كشــورمان در المپيك ريو و بهنام اســبقي قهرمان مسابقات تكواندو وجود دارد، آنها حاضر به شــركت كردن در اردوهاي تيم ملي جهاني در اردوها حضور ندارند. پنجمين دوره بازيهاي داخل ســالن اعزامي به مســابقات هنرهاي رزمي نشدند. خدابخشي و اسبقي مدعي و هنرهاي رزمي آســيا ،2017 شهريورماه و با حضور 6 هزار ورزشكار هستند كه فدراســيون جهاني تكواندو براي حضور در مسابقات گرند در «عشق آباد» تركمنســتان برگزار ميشود. براي برپايي اين اردوها، پري مســكو به هر دو نفر دعوتنامهاي ارســال كرده اســت اما با اين 18 تكواندوكار به اردوهاي تيم ملي دعوت شدند تا براي انجام آزمايش وجود كادرفني تيم ملي و مســووالن فدراسيون حاضر نشدهاند اين دو آمادگي جســماني در آكادمي ملي المپيك حضور داشته باشند. بهنام تكواندوكار را به اردوهاي تيم ملي جهت حضور در مسابقات گرندپري اســبقي و مهدي خدابخشي از قهرمانان تيم ملي ايران نيز به اردوهاي مسكو دعوت كنند.

در چهارميــن و آخريــن روز از رقابتهــاي كاراته قهرماني آســيا كه در آســتانه قزاقستان پيگيري ميشود، مســابقات تيمي كاتــا و كوميته تيمي در دو بخــش مردان و زنان و همچنين فينال رقابتهاي انفرادي برگزار شــد. مســابقات كاراتــه قهرماني آســيا كه از اواخر هفته گذشــته در قزاقســتان شروع شده بود روز گذشته با برگزاري رقابتهاي تيمي كاتا و كوميته در رده بزرگساالن به پايان رسيد.

مــردان كاتــاي ايــران هماننــد بخشهاي ديگــر كاراته ايران با قدرت كار خــود را آغاز كردنــد و خيلي زود خودشان را در مســابقه فينال ديدند. آنها در نخســتين مســابقه خود مقابل كاتاروهاي اندونــزي قرار گرفتند كه با اقتدار و با نتيجه پنج بر صفر به برتري رسيدند. آنها در دور دوم نيز قزاقستان را پنــج بر صفر از پيش رو برداشــتند. آنها در ديدار سوم خود مقابل عراق هم نتيجه 5 بر صفر را تكرار كردند تا ضمن راهيابي به مســابقه فينال در كســب پيروزي 5 بر صفر هم هت تريك كرده باشند. تيم مردان ايران در فينال مقابل ژاپن قرار گرفــت و با نتيجه 5 بر صفر شكست خورد و به مدال نقره رسيد.

در بخش كاتــاي تيمي بانوان نيز ايرانيهــا ابتدا هند را پنــج بر صفر از پيــش رو برداشــتند و در دور دوم نيز با پيــروزي چهار بر يك مقابل اندونزي به فينال رقابتها رسيدند. بانوان ايران

مرتضــي اســماعيلي در حكمــي از ســوي ســيد امير حســيني رياست فدراسيون ورزشهاي كارگري به سمت سرپرست دبيري فدراســيون منصوب شــد. پس از خداحافظي محمدحســن خوشــدل از سمت دبيري فدراسيون به دليل بازنشســتگي، مرتضي اسماعيلي نيز در فينال با ژاپن روبه رو شــدند كه 5 بر صفر شكســت خوردنــد و به نقره رســيدند. در كوميته تيمي مردان هم ايرانيها حرف اول را زدند و به آســاني رقبــاي خود را از پيش رو برداشــتند. در مرحله اول ايــران 3 بر صفر هند را شكســت داد. در مرحله دوم با همين نتيجه تاجيكســتان را مغلوب كرد و در ديدار ســوم باز هم با نتيجه 3 بر صفر قزاقســتان را برد تا مقتدرانه به فينال رقابتها راه پيدا كند. تيم كوميته ايران براي كســب مدال طال در فينال مقابل عربستان قرار گرفت.

در كوميتــه تيمي بانــوان هم در مرحله اول كاراته كاهاي ايران 2 بر يك مالزي را شكست دادند و در مرحله دوم برابر ويتنام يك بر يك مســاوی شدند اما در امتياز شماري تكنيكي تيم ايران موفق شــد ويتنــام را مغلوب كند و به دور ســوم راه پيدا كنــد. تيم كوميته بانوان بــراي راهيابي بــه فينال با تيم ژاپن مبارزه كرد و در يك نبرد حساس و نزديــك با نتيجه 2 بــر يك اين تيم را شكســت داد. كوميته بانوان ايران در فينال رقابتها مقابل قزاقستان ميزبان بازيها قرار گرفت.

در فينال مسابقات انفرادي كوميته هــم در وزن -55 كيلوگــرم مجيــد حســن نيا، در وزن -60 كيلوگرم امير مهديزاده، در وزن 57-كيلوگرم بهمن عسگري و در وزن 48+كيلوگرم سجاد گنجزاده به مصاف رقباي خود رفتند. با حكمي از ســوي رييس فدراســيون ورزشهاي كارگري به سمت سرپرست دبيري فدراسيون منصوب گرديد. امير حســيني رييس فدراسيون ورزشهاي كارگري حكم سرپرستي براي اسماعيلي صادر كرده است و حاال اسماعيلي بايد از مجمع راي اعتماد بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.