روني: لوكاكو بايد قوي باشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

وين روني به روملو لوكاكو هشدار داده اگــر ميخواهد در منچســتريونايتد موفق باشد، بايد ازنظر ذهني قدرتمند باشد و آن را بروز دهد. يونايتد بــا قراردادي كه گفته ميشود 75 ميليون پوند ارزش و پنج سال اعتبار دارد، مهاجم بلژيكي اورتون را خريد. بعد از اين انتقال، روني بازگشتي احساسي به گوديســون پارك داشت 13 سال بعد از آنكه به اولدترافورد آمد و بهترين گلزن تاريخ شياطين سرخ شد. روني 31 ساله باور دارد لوكاكو ميتواند در تيم ژوزه مورينيو موفق شــود اما نبايد در خــودش ترديد كند اگر ميخواهد مســووليت بزرگ بازي در چنين تيمي را به خوبي انجــام دهد: «بازي براي منچســتريونايتد امتحان شــخصيت است. بايد از نظــر ذهني آنقدر قوي باشــيد كه اين مبــارزه را به خوبي انجام دهيد. يونايتد از تو موفقيــت ميخواهد و روملو بايد قوي باشــد. اگر اينطور باشــد با توجه به توانايي اش، حتما موفق ميشود اما اگر نگران باشد كار برايش ســخت ميشود.»روني ميگويد بيش از حد ســخت اســت براي بازيكنان فعلي يونايتد كه به استانداردهاي زمان سر الكس فرگوسن و كالس معروف 92 اين تيم برسند: «منچستريونايتد استانداردهايي دارد كه بازيكنان بايد خودشان را به آن برسانند. وقتي مــن به يونايتد رفتم اين اســتاندارد متعلق به سر الكس بود و امثال رايان گيگز، گــري نويل و پل اســكولز از آن عبور كرده بودند. در اين چند ســال آخر من و مايكل كريك مامور بوديم كــه به بازيكنان جديد اين اســتانداردها را گوشــزد كنيم. هر چه بازيكنان جديد بــه تيم ميآيند، حفظ اين سنتها سختتر ميشــود. به هر حال اين ديگر مشــكل من نيست و خيلي خوشحالم از اينكه به اورتون برگشته ام.»

مارکا- براي اینکه امباپه در مصاحبههایش با رسانهها یا در گفت و گو با هواداران حرفي درباره آیندهاش نزند، موناکو یك نفر را استخدام کرده تا از نزدیك مراقب او باشد.

سان- شبکه تلویزیوني آرسنال بین دو نیمه بازي این تیم برابر وسترن سیدني وندررز که در نهایت با برد 3 بر یك آرسنال تمام شد، گاف داد و به اشتباه تصویر پیراهن دوم توپچيها را پخش کرد. این پیراهن که از دو طیف رنگ آبي درست شده، قرار است بعدا معرفي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.