مذاكرات كونته با چلسي به بنبست رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مذاكــرات تمديد قــرارداد آنتونيــو كونتــه بــا چلســي به بنبست خورده و شايعات درباره آينده او باال گرفته است.

انتظار ميرفت مربي چلسي بعــد از قهرمانــي در ليگ برتر، قــرارداد جديدي با اين باشــگاه امضــا كند اما او هنــوز اين كار را نكرده اســت و يك مساله مهم اين است كه آيا قراردادي كه به او پيشــنهاد ميشــود چهارساله اســت يا كمتر. طبق پيشــنهاد چلســي، او ســاالنه 9/6 ميليون پوند دريافت خواهد كرد.

گفته ميشــود كه ناراحتي او از چلسي دارد بيشتر و بيشتر ميشــود، بهويژه كه چلســي در نقل و انتقاالت خيلي خوب عمل نكرده است.

آنها البتــه آنتونيو روديگر را از رم خريدهاند و تيموئه باكايوكو هــم از موناكو به چلســي آمده اســت. ويلي كابايرو هم بهعنوان بازيكن آزاد به اين تيم پيوســته است اما چلســي نتوانست روملو لوكاكــو را بخــرد و همچنان به دنبــال خريد يــك مهاجم طراز اول است.

يكي ديگــر از بازيكناني كه كونته ميخواست، يعني لئوناردو بونوچــي بــه ميالن پيوســت. همچنيــن گزارش رســيده كه پيشــنهاد 61 ميليــون پوندي چلسي براي خريد الكس ساندرو را يوونتوس رد كرده است و اين باشــگاه پيشــنهاد ديگري براي خريد او نخواهد داد.

پيشتر گفته ميشــد كونته در صورت جدايي از چلســي به اينتر خواهد رفت اما اين باشگاه لوچيانو اسپالتي را بهعنوان مربي خود منصوب كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.