خامس دوباره شاد است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شــايد چند روز بيشــتر از انتقال خامس رودريگس به بايرنمونيخ نگذشــته باشــد اما لبخند به صورت او برگشــته. اين كلمبيايي در نخســتين بازي براي تيم جديــدش به ميدان رفت و در حضور كامل 45 دقيقهاي خود، روي هر دو گل بايرن برابر وردربرمن نقش داشــت. او بعــد از بازي گفت از حضور در اين تيم لذت ميبرد: «خيلي خوشحالم، احساس خوبي دارم با وجود آنكه چند روز بيشتر نيست كه به اينجا آمده ام.»

اين بازيكن 26 ســاله كه با قرارداد قرضي دوســاله از رئال به بايرن آمده، در پست دلخواه خود، هافبك هجومي بــازي كرد ضمن اينكه بازي زير نظر كارلــو آنچلوتي كه تجربه خوبي برايش در رئال بوده، نقطه مثبت ديگري است. در فصل اولش در رئال كه با كارلتو بود، در 46 بازي 15 گل و 18 پاس گل داشت.

نه تنها خود او بلكه رسانههاي آلمان هم به آيندهاش خوشــبين هستند. «بيلد» با اشاره به پيروزي بايرن در فينال جام تلكام تيتر زد: «يك جام براي خامس». شــايد تنهــا يك تورنمنت پيشفصل باشــد اما شــروع اميدواركنندهاي براي اين بازيكن محسوب ميشود كه دو فصل نااميدكننده را در رئال پشت سر گذاشته.

جام تلكام مســابقاتي يك روزه است كه بازيهاي آن 45 دقيقهاي اســت، بايرن ابتدا با گل روبرت لواندوفســكي هوفنهايم را شكست داد و بعــد با گلهــاي توماس مولــر و خوان برنــات، وردربرمــن را برد كــه در نيمهنهايي، بوروسيامونشــن گالدباخ ميزبان را در ضربات پنالتي شكست داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.