هاردن: براي هميشه در هيوستون ميمانم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جيمز هاردن كه اخيــرا ثروتمندانهترين قرارداد تاريخ NBA را بسته، ميخواهد براي هميشه در هيوســتون راكتس بازي كند. اين آمريكايي 27 ســاله هفته پيــش قراردادش را چهار ســال با راكتس تمديد كرد كه بر اساس آن تا پايــان قراردادش در فصل 2022-2023 حــدود 228 ميليــون دالر دريافــت ميكند. هاردن گفت: «مي دانم خانه كجا است، ميدانم ميخواهم كجا باشــم. ميدانم كجا ميخواهم بازنشسته شــوم و كجا ميخواهم قهرماني به دســت آورم. همه اتفاقات قرار اســت اينجا در هيوســتون رخ بدهد و براي همين است كه تا آخر همين جا ميمانم.»

از او ســوال شد داشــتن بهترين قرارداد ليگ چه حسي دارد كه پاسخ داد: «آرام هستم. خيلي ســخت كار كردهام اما واقعيت اين است كه بدون قهرماني همه اينها ارزش زيادي ندارد. براي همين اســت كه هر روز تمرين ميكنم و متوقف نميشوم تا به آن برسم.»

راكتس در حالــي قرارداد بهترين بازيكن خود را تمديد كرد كه هاردن در پليآف مقابل سن آنتونيو اسپرز نمايش نااميدكنندهاي داشت و نتوانست مانع از حذف تيمش شود. در بازي پنجم نيمهنهايي كنفرانس غرب، هاردن عمال هيچ كاري نكرد و در بازي ششــم بدتر بود. او در اين بازي 10 امتياز گرفت، 7 پاس منجر به كســب امتياز داشت و شش بار توپ را لو داد و در نهايت تيمش 4 بر 2 باخت و حذف شد. در حالي كه متوســط فصل او 29/1 امتياز، 11/2 پاس منجر به كسب امتياز و 8/1 ريباند در هر بازي بود و در نهايت در ردهبندي باارزشترين بازيكن فصل، دوم شد. او از سال 2012 كه به راكتس آمده، هــر فصل در تيم منتخب فصل بوده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.