شش‌كشور‌خواهان‌پس‌گرفتن‌ ميزباني‌جام‌جهاني‌از‌قطر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شش كشور كه روابط ديپلماتيك خود را با قطر قطع كردهاند از فيفا خواســتهاند كــه ميزباني جام جهانــي 2022 را از اين كشور پس بگيرد. عربستان سعودي، يمن، موريتاني، امارات متحــده عربي، بحرين و مصر در نامهاي به فيفا درخواست كردهاند كه قطر ديگر ميزبان جام جهاني نباشد. اين خبر را جانــي اينفانتينو، رييس فيفا اعالم كرده است.

او گفت: «اين كشــورها به فيفا هشدار دادند كــه برگزاري جام جهانــي در قطر، باعث به خطــر افتادن جــان طرفداران و بازيكنان ميشــود، چرا كه قطــر پايگاه و قلعه تروريسم اســت.» به گفته اينفانتينو، آنها به ماده 85 قوانين فيفا اشــاره كردهاند كه طبق آن، ميزباني جام جهاني در صورت اتفاقات اضطراري ميتواند به كشور ديگري داده شود.

عربستان در سالهاي 1994 تا ،2006 چهار بار پياپي به جام جهاني رسيد و بخت صعــود به جام جهانــي 2018 را هم دارد. امارات كه آخرين بار در سال 1990 به جام جهاني رفته بود، بخت اندكي براي راهيابي به جام جهانــي دارد. مصر هم آخرين جام جهانياش را در ســال 1990 تجربه كرد. سه كشــور ديگر هرگز به اين رقابتها راه نيافتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.