مانجوكيچ: من حرفها را جلوي رويتان ميزنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماريو مانجوكيچ به داستان ساختگي كه رسانههاي ايتاليايي به نقل از او درباره درگيري فيزيكي ميان بازيكنــان يوونتوس در رختكن اين تيم منتشــر كردهاند، واكنش نشان داد و آن را تكذيب كرد. برخي رسانههاي ايتاليايي با استناد به گزارش يك خبرنگار كروات، داستاني را بــه نقل از مانجوكيچ روايــت كردند كه در آن بــه درگيري فيزيكي دني آلــوز و لئوناردو بونوچــي بين دو نيمه فينــال ليگ قهرمانان اشاره شــده بود. مانجوكيچ در باره اين ماجرا در صفحهاش در يكي از شــبكههاي اجتماعي نوشت: «گزارشي منتســب به من درباره دني و لئو منتشــر شده اســت اما من هرگز چنين حرفهايي نــزدهام. تمام آن كســاني كه مرا ميشناســند ميداننــد كه من هرگز پشــت سر كســي حرف نميزنم. اگر بخواهم درباره كسي حرف بزنم آن حرف را رودررو ميگويم. چيزهايي كه گفته شدهاند به من ربطي ندارند. پس نگران نباشيد پسرها اين داستان ساختگي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.