تغيير برخي بازیکنان استقالل براي شهرآورد 85

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

احتماالتي كه باید جدي گرفت

دو ديدار دوســتانه پاياني اســتقالل در ايروان تا اندازه زيادي از تركيب اصلي اين تيم در فصل جديد رونمايي كرد. پيش فصل اســتقالليها تا به امروز با 3 ديدار دوســتانه همراه بوده 3 ديداري كه البته هر يك در شرايط خاص و منحصر به فردي برگزار شد.

آبيپوشان در ديدار برابر نساجي مازندران از دو تركيب مختلف استفاده كردند اما در ديدار برابر پارس جنوبي جم و آرارات ارمنســتان، اســتقالل از اسكلت ثابتي برخوردار بود و تنها چند تغيير جزيي در تركيب اين تيم اتفاق افتاد. مهدي رحمتي و حسين حسيني هر كدام براي استقالل دو نيمه به ميدان رفتند اما مطمئنا مهدي رحمتي انتخاب اول منصوريان براي پيش فصل اســت و حسين حسيني با آمادگي باالي خود خيال منصوريان را از روزهاي سخت ليگ راحت كرده است.

با توجه به اين دو بازي شــايد پادواني نيمكت نشــين شود و پژمان منتظري و مجيد حســيني كه در دو ديدار دوستانه اســتقالل مدافعان مركزي اين تيم بودند و 180 دقيقه براي اســتقالل به ميدان رفتند در تركيب شهرآورد قرار بگيرند. حضور ميالد زكي پور در ســمت چپ دفاع استقالل نيز قطعي است و سهرابيان گزينه دوم منصوريان براي حضور در اين پســت در هر دو ديدار بهعنوان يار جانشين وارد زمين شد. سمت راست دفاع استقالل يكي از عالمت سوالهاي اين تيم است.

وريا غفوري و خســرو حيدري در ديدارهاي دوســتانه براي استقالل به ميدان رفتند و به نظر ميرســد منصوريان هنوز گزينه نهايي خود را انتخاب نكرده است. با مصدوميت ابراهيمي، روزبه چشمي و اميد نورافكن زوج جوان منصوريان براي حضور در پست هافبك دفاعي هستند.

اين دو بازيكن در ديدارهاي دوســتانه در كنار يكديگر بازيها را آغاز كردند و در اكثر دقايق در كنار يكديگر عملكرد خوبي داشتند. داريوش شجاعيان نيز بازيكن پســت شماره 10 اســتقالل خواهد بود كه در اين ديدارهاي دوستانه نمايش خوبي داشته و احتماال در ابتداي ليگ گزينه شماره يك منصوريان براي تركيب اصلي است. جابر انصاري و حسن بيت سعيد دو بال چپ و راست استقالل هستند؛ منصوريان هر دو ديدار را با حضور اين دو بازيكن آغاز كرد و البته در جريان بازي به يعقوب كريمي، محمدي و مهدي قائدي نيز فرصتي براي خود نمايي داد.

مهاجم نوك اســتقالليها ديگر پستي اســت كه منصوريان هنوز براي آن به جمع بندي نرســيده اســت. شــهباززاده و قرباني هر دو عملكرد بسيار خوبي در تركيب اصلي استقالل داشتند و براي اين تيم در ديدارهاي دوستانه گلزني كردند تا رقابت نزديكي با يكديگر داشــته باشــند. با اين وجود اما به نظر ميرسد سجاد شهباززاده گزينه شماره يك منصوريان است و قرباني در اولويت بعدي براي حضور در تركيب اصلي قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.