قرارداد 3 ساله رابسون با بواویشتا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رابسون جانواريو مدافع 23 ساله برزيلــي تيم باهيــاي برزيل كه فصل گذشــته به صورت قرضي در استقالل بازي كرد با قراردادي سه ساله به تيم فوتبال بواويشتا پرتغال پيوست.

روزنامه آبوالي پرتغــال با اعالم اين خبر نوشــت: «رابســون محصول باشــگاه باهياي برزيل است و به مدت سه فصل با اين باشــگاه قرارداد امضا كرده است.»

به ايــن ترتيب تمام فعاليتهاي اســتقالليها براي نگه داشتن بازيكن دلخواه منصوريان بــه هدر رفت و به طــور كلي بايــد قيد ايــن بازيكن را بزنند. رابسون يكي از بهترين بازيكنان اســتقالل در فصل شــانزدهم بود اما چون بــه صورت قرضي به اســتقالل آمده بود نميتوانســت در كنار آبيها باشد و تالشهاي مسووالن اين باشگاه براي حفظ اين بازيكن بي نتيجه ماند تا او بــازياش را در يك تيم پرتغالي ادامه دهد.

به نظر ميرســد با توجه به اينكه اســتقالل اين بازيكن را در فصل آتي نــدارد منصوريان از زوج حســيني و منتظري در خط دفاع استفاده كند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.