نيمکتنشيني اسماعيلي مقابل آرارات

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با اضافه شــدن سرور جباروف استقالل هم اكنــون 4 هافبك بازيســاز دارد كه اين موضــوع كار را بــراي قرار گرفتــن آنها در تركيب اصلي كمي پيچيده ميكند. جباروف در كنار فرشيد اسماعيلي، داريوش شجاعيان و مجتبي جباري 4 هافبك بازيسازي هستند كه هم اكنون در اســتقالل حضــور دارند و رقابت بين آنهــا براي قرار گرفتن در تركيب اصلي بســيار باال اســت. اما اينجا است كه منصوريــان در بازي برابر آرارات ارمنســتان به جز فرشــيد اسماعيلي از تمام هافبكهاي بازيساز خود به مرور استفاده كرد ولی در اين بازي تعويضها نامحدود بود و معلوم نيســت ســرمربي جوان آبيها براي بازيهاي رسمي قصد دارد از چه روشــي براي بازي دادن به آنها استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.