مگویان، جباروف و درموت سهشنبه میآیند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مربــي و دو بازيكن اســتقالل پس از اتمام اردوي ارمنســتان به همراه تيمشان به ايران بازنگشــتند. استقالل پس از پشت سر گذاشــتن اردويي 13 روزه در ارمنستان وارد تهران شد و در اين ميان هراير مگويان مدافع ارمني آبيها با اين تيم به تهران بازنگشــت و قرار اســت امروز به تيم خود اضافه شــود. همچنين جباروف هافبك ازبكســتاني براي انجام كارهاي گذرنامه خود راهي كشــورش شــد و قرار است اين بازيكن روز سهشنبه به تهران بازگشته و خود را به تمرينات برساند. مك درموت مربي بدنســاز آبيپوشان نيز از ارمنســتان راهي امارات شد و قرار است اين مربي نيز روز سهشنبه خود را به تيم برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.