پورقاز: حرفهای نیست درباره قهرمانی حرفی بزنیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عزتا... پورقاز مدافع تيم فوتبال ســپاهان در باره مراحل آمادهســازي تيمــش بــراي شــروع رقابتهــاي ليگ هفدهم ميگويد: «شرايط خوب اســت و تمرينات خيلي خوبــي را پشــت ســر ميگذاريــم. هرچند كه هنوز تيم در بدنسازي به سر ميبرد و بدنها آماده نشده اســت. با اين حال چند بازي تداركاتي خــوب از جمله بــازي مقابل پيــكان بود كه موقعيتهاي زيادي را در اين بازي از ســوي هر دو تيم شــاهد بوديم. تمرينات خوب است و هر روز بهتر و بهتــر كار را پيش ميبريم تا بتوانيم به اهدافي كه اين فصل داريم دســت پيدا كنيم.»

او از همين حاال سپاهان را مدعي قهرماني ميداند. البته ســعي ميكند كه خيلي در اين باره اظهار نظر نكند. «ســپاهان هميشــه تيم بزرگــی بــوده و به قولي سپاهان هميشه سپاهان اســت. تيمي كه يكي از پرافتخارتريــن تيمهاي ليگ برتر ايران اســت و از اعتبار بااليي در فوتبال مــا برخوردار اســت. من خوشحالم كه اينجا هستم و اميدوارم در كنار ديگر بازيكنان ســپاهان بتوانم مثمرثمر واقع شــوم و به اهدافي كه باشگاه و خودم دارم، برسم.

سپاهان اين فصل تيم خوبي است و قطعا براي يك حضــور قدرتمنــد در ليگ تدارك ديده شده است. سپاهان هميشه مدعي است اما حرفهاي نيست از حاال حرفي در اين مورد بزنيــم. بايد تالش كرد چون امســال، ســال آساني نيست. كار ســختي پيش رو داريم اما شك ندارم با درايت كرانچار و بازيكنان خوب تيم بتوانيم به اهدافي كه مدنظر داريم دســت پيدا كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.