كفاشيان: هنوز كسي را بهتر از خودم براي فوتسال پيدا نكردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كفاشــيان در جلسه (يكشنبه) همانديشي با خبرنگاران، از نگرانيهايش درباره فوتسال گفت: «هميشه نگران آن هستيم كه در وسط مسابقات ليگ برتر فوتسال تيمي انصراف دهد. معتقدم بايد در اين خصوص چارهانديشي كرد و براي همين به دنبال استقالل مالي هستيم تا به باشــگاهها كمك كنيم ضمن اينكه ما بيشتر به كيفي شدن كار ميانديشيم.»

او دربــاره تعطيلي ليگ فوتســال به خاطــر مرحله مقدماتــي رقابتهاي قهرماني آســيا اينطــور توضيــح داد: « به خاطر ســطح پايين رقابتها در دور نخست و اينكه حساسيتي وجود نداشت، قصد تعطيلي ليگ را نداشتيم چون اگر از هر تيم يكي دو بازيكن هم به تيم ملي دعوت ميشــد كافي بود اما بعدا گفتند ليگ هم تعطيل شــود كه مورد موافقت قرار گرفت.»

كفاشــيان در مورد اينكه چرا ايران بايد از مرحله مقدماتي مسابقات قهرماني آسيا در رقابتها شركت كند، گفت: «در كميته مســابقات مطرح شد كه ۳ كشور اول در اين رقابتها حاضر نشوند اما بعد از بحث و بررسي كشورها اعالم كردند ما بازي ميكنيم تا رقابت بيشــتری وجود داشته باشــد ضمن اينكه با اين تصميم كميته مسابقات، سطح كيفي رقابتها از همان ابتدا باال ميرود.»

از كفاشــيان پرســيدند چــرا اين موضوع را بــه كادر فني تيم ملي اطالع نداديــد و او در پاســخ گفــت: «همان پارسال به دوستان اعالم كرديم اما شايد راه ناظمالشــريعه دور بوده و پيام دير به او رسيده است!»

كفاشــيان در ادامه در مورد اينكه چــرا حكم رياســت براي سرپرســتان كميته فوتســال صادر نميشود، گفت: «زندگي يك امر زودگذر اســت كه زود تمام ميشود. بنابراين براي اينكه با حكم رياست به دنيا دل نبنديم، با سرپرستي جلو ميرويم. يك روز بايد رخت بر بسته و از دنيــا برويم، هرچند كه منتظرم يك نفــر بهتر از خودم را براي رياســت پيدا كنم كه هنوز كسي را پيدا نكردهام!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.