ترابيان: ژاپنی ها برای گرفتن ميزباني اراده ملي دارند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جلسه هم انديشي مســووالن فوتسال با خبرنگاران ديروز (يكشــنبه) با حضور علي كفاشــيان و عباس ترابيان برگزار شد. در اين نشست خبري، ترابيان در كنار علي كفاشيان به سواالت و موضوعات مختلف درباره فوتسال پاســخ داد. رييــس كميتــه فني و توســعه فوتســال گفت: «ما از نظر پيشــرفت فوتسال از ژاپن جلوتر هســتيم. ليگ فوتسال ژاپن با الگــو از ليگ ما آغاز به كار كــرد. ژاپنيها از ســال ۹۹۹۱ دنبالهرو ما بودهاند اما اراده ملي آنها براي گرفتــن ميزباني جام جهاني قويتر است.» ترابيان در ادامه درباره گرفتن ميزباني جام جهاني فوتســال توضيــح داد: «گرفتن ميزبانــي، اراده ملــي ميخواهــد و بايد در بخشهــاي مختلف قــدرت و دولت همراهي صورت بگيــرد. ژاپن براي گرفتــن ميزباني، ستادي را تشكيل داده است كه در اين ستاد، رييس كميته ملي المپيك و رييس فدراسيون فوتبال ژاپن از اعضاي ساده آن هستند.»

رييس كميته فني و توســعه فوتســال تأكيــد كرد: «در ســتاد ژاپن بــراي گرفتن ميزباني جام جهاني، اعضايي از وزارت خارجه و حتي گمرك ژاپن، حضور دارند. هر موسسه، وزارت يا ارگاني كه به شــكلي بــه فوتبال و فوتســال ربط پيدا ميكند، نمايندهاي در اين ستاد دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.