فكري: ميخواهيم ليگ برتري شويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمود فكري ســرمربي تيم نفت مسجدسليمان پيش بينياش از جايــگاه تيمــش در رقابتهاي فصل آينده ليگ يــك را اينطور مطرح ميكند. « اگر مشــكل خاصي پيش نيايد هدف تيم نفت مسجدسليمان حضور در جمع مدعيان ليگ يك اســت و به طور حتم به دنبال كسب نتايــج قابــل قبــول و صعود به ليــگ برتر هستيم.»

او با اشاره به بازي تداركاتي مقابل سياه جامگان كه به خشــونت هم كشــيده شــد اينطور ميگويــد: «هر دو تيم بازي خوبي را ارائه دادند، هم تيم ما موقعيتهايي داشــت كه ميتوانســت آنها را به گل تبديل كند و هم تيم ســياه جامگان صاحب چند موقعيت خطرناك شــد. ما ســعي كرديم برنده اين ديدار دوستانه باشيم اما تيم سياهجامگان با شيوهاي بازي كرد كه ما نتوانيم به گل دست يابيم و همين امر باعث شــد دو تيم در پايان به نتيجه تســاوي رضايت دهند. با توجه به اينكه اين بازي رسمي نبود ما سعي كرديم به گونهاي بازي كنيم كه بازيكنان ســياه جامگان دچار آســيب ديدگي نشوند اما برخي از بازيكنان تيم مشــهدي با بــي مالحظگي و رعايت نكردن حال بازيكنــان تيم ما بازي ميكردند كه من به همين دليل به ســبك بازي آنان اعتراض كردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.