مهاجری: باید ارزش شهدا حفظ شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميالد كمنداني يكــي از بازيكناني اســت كــه در هفتههــاي پاياني ليگ شانزدهم خيلي خوب كار كرد تا باشگاه پديده تصميم به تمديد قراردادش بگيرد.

كمندانــي كــه در ابتــداي فصل شــانزدهم با مصدوميت مواجه شــد و مدتــي از فوتبال دور مانــد، حاال يكي از آمادههــاي پديده به حســاب ميآيد. هافبك پديده مشــهد كه اميدوار است در فصــل هفدهــم دچار بدشانســي و مصدوميــت نشــود، در مورد شــرايط فعلي پديده مشــهد و عملكرد اين تيم در فصل نقل و انتقــاالت ميگويد: «ما اردوي بســيار خوبي در تركيه داشتيم و شرايط فني و بدني بازيكنان خيلي خوب شد. خوشــبختانه بازيكنان بسيار خوبي جذب كرديم و امسال تالش ميكنيم در ردههاي باالي جدول قرار بگيريم.»

هافبــك پديده مشــهد بــا بيان

مهرداد جماعتي هافبك خوزســتاني كه نيمفصــل دوم ليگ شــانزدهم بدون تيم بــود، در شــروع نقــل و انتقاالت به صنعتنفــت آبادان رفــت و بعد از امضاي قــرارداد حتــي در تمرينات هم شــركت كــرد اما ظاهــرا بحــث مصدوميت كهنه او باعث شد باشــگاه آباداني به دنبال كم كردن مبلغ قرارداد باشــد. مسالهاي كه با مخالفت جماعتي مواجه شــد. بعد از اين اتفاق جماعتي به ســپيدرود رفت تا با اين تيــم قرارداد امضا كند. مهــرداد جماعتي با اشــاره به جدايي از فوالد خوزســتان و پيوستن به ســپيدرود ميگويد: «تصميم حضور در شــهر رشــت و تيم سپيدرود با تمركــز زيادي اتخاذ شــد و عميقا از اين تصميم خوشحالم.» جماعتي با بيان اينكه آينده روشني را براي تيم مردمي سپيدرود ميبينــد، ادامــه ميدهد: «هــواداران و بازيكنان بسيار خوب و بااخالقي كه با تمام اينكــه هــدف باشــگاهش، بازيكنان و كادر فني اين تيم رســيدن به ســهميه ليگ قهرمانان آسياســت، ادامه ميدهد: «ما تيم خوبي داريم و قطعا نســبت به فصل گذشــته قويتر شــدهايم. تالش ميكنيــم در فصل جديد نماينده خوبي براي فوتبال مشهد باشيم و نتايج خوبي كسب كنيم.»

ميالد كمنداني كه سابقه حضور در پرســپوليس را دارد و تالش ميكند بار ديگر به اين تيم بزرگ پايتخت برگردد، در رابطه با پيشبينياش از عملكرد خود در فصــل آينده ميگويد: «فصل قبل در ابتداي بازيها مصدوم شدم و بعد از دو، سه ماه كه برگشتم شرايط خوبي داشتم. اميدوارم امســال نسبت به فصل گذشته عملكرد بهتري داشته باشم و هيچ وقت مصدوم نشــوم. تــالش ميكنم بهترين بازيها را انجام دهم.» وجودشان براي سپيدرود تالش ميكنند، مهمترين عامل موفقيت اين تيم ريشهدار است. مردم رشت خيلي خونگرم و فوتبالي بوده و از صميم قلب تيمشــان را دوســت دارند و در اين شــرايط مطمئنم اين تيم در آيندهاي نه چندان دور نتايج درخشاني ميگيرد.» هافبك جديد سپيدرود درباره اهدافش براي حضور در اين تيم ميگويد: «من با انگيزه بســيار زياد و با دو هدف به ســپيدرود آمدهام. اول اينكه به سپيدرود كمك كرده و دوم خودم را به ســطح اول فوتبال ايران يعني تيم ملي كه آن را قبال تجربه كردهام، برسانم.» مهرداد جماعتي در رابطه با شــرايط آمادهسازي سپيدرود توضيــح ميدهد: «هرچنــد امكانات تيم ممكن اســت كمتر از ساير تيمها باشد اما با توجه به همه شــرايط، به نظر ميرســد ســپيدرود در مســابقات نتايج الزم را به دست آورده و تيم موفقي ميشود.»

پديده مشــهد يكی از تيمهايی اســت كه هر فصل بــرای حضور در تورنمنت جام شــهدا اشتياق خاصی دارد. اين تيم قرار بود امســال هم در رقابتهای جام شــهدا حضور داشته باشــد اما ظاهرا اين مســاله به دليل تغيير ميزبانی مسابقات، منتفی شد. رضا مهاجری سرمربی پديده مشهد در رابطه بــا اينكه آيا در جام شــهدا حضور پيدا میكننــد يا نه، میگويد: «تا االن از برگزاری اين مســابقات به ما خبــری ندادند. قبــال صحبت اين بود كه برگزار شــود و مــا هم حضور پيدا كنيم اما بعــد از آن ديگر خبری نشــد كه تصور كرديم قرار نيست اين رقابتها انجام شود. به هر حال زمان زيادی تا شــروع ليگ برتــر نمانده و االن همه تيمها برنامــه خود را برای روزهــای باقيمانده تا شــروع ليگ هفدهم ريختهاند. مثــال تيم ما قرار است 2 بازی دوســتانه با برق شيراز در مشهد داشــته باشد. به هر حال ما هميشه برای اين رقابتها و نام شهدا احترام زيادی قايليــم كه اگر دعوت شــويم حاضريم تحت هر شــرايطی شركت كنيم اما تا االن چنين اتفاقی نيفتاده.» مهاجری به نكته مهمی هم در مورد رقابتهای جام شــهدا اشاره میكند: «اين مسابقات بايد در زمان مناســب و به صورتی برگزار شود كه ارزش شهدا حفظ شود. در زمانی كه توجيه فنی هم داشته باشد و حداقل يك هفته، 10 روز زودتر هم به تيمها اعالم شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.